W środę 17 września w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej w Tuszewie. Umowa dotyczy przekazania dotacji celowej w wysokości 703 514,00 zł.
(2018-10-19)
27 września br. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Gminy Lubawa odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Lubawa.W pierwszej części wyróżniono uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za wyniki w nauce i sporcie o czy informowaliśmy naszych czytelników.
(2018-10-04)
Trwają przebudowy gminnych dróg Omule-Szczepankowo w miejscowości Omule oraz Łążyn-Szczepankowo w miejscowości Łążyn. Obie inwestycje zostaną w 50 proc. dofinansowane z budżetu państwa.
(2018-09-07)
Gmina Lubawa przystąpiła do realizacji zadania związanego z uruchomieniem usług opiekuńczych w formie teleopieki. Jest to system powiadamiania ratunkowego stosowany u osób o obniżonej samodzielności, w tym osób starszych, niepełnosprawnych lub chorych.
(2018-08-14)
W piątek 29 czerwca odbyła się ostatnia przed wakacjami sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 14 radnych, którzy m.in. przyjęli informację o stanie zaawansowania inwestycji w gminie Lubawa oraz Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 za 2017 rok.
(2018-07-05)
We wtorek 29 maja odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2017 r. Na 13 obecnych radnych wszyscy jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
(2018-06-01)
W czwartek 29 marca odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 15 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany uchwały budżetowej,zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego, przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej
(2018-04-05)
W środę 28 lutego odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 14 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023, zmiany uchwały budżetowej,
(2018-03-02)
30 stycznia odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyło 13 radnych. Do porządku sesji radni, na prośbę wójta, wprowadzili dwa dodatkowe punkty dotyczące pomocy finansowej dla powiatu iławskiego i pomocy rzeczowej dla powiatu iławskiego
(2018-02-03)
W poniedziałek 15 stycznia w restauracji Copernicus odbyła się coroczna Konferencja Noworoczna Gminy Lubawa. Była to okazja do podsumowania zadań inwestycyjnych, kulturalnych i społecznych zrealizowanych w 2017 roku.
(2018-01-17)
W czwartek 28 grudnia odbyła się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, w którym m.in. poinformował o odbiorach technicznych przebudowanych odcinków dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy w miejscowościach: Wiśniewo, Lubstynek, Prątnica-Szczepankowo i Gutowo.
(2017-12-30)
XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, która odbyła się środę 29 listopada, rozpoczęła się od uroczystego podziękowania za współpracę i pożegnania odchodzącego na emeryturę st. bryg. Macieja Jasińskiego, komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.
(2017-11-30)
We wtorek 31 października odbyła się XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 15 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022, zmiany uchwały budżetowej oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubawa.
(2017-11-03)
W piątek 29 września odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 14 radnych, którzy m.in. podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022,
(2017-10-03)
W piątek 8 września odbyła się XXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyło 14 radnych. Wójt Tomasz Ewertowski, w sprawozdaniu z działalności pomiędzy sesjami, poinformował zebranych o powierzeniu Dariuszowi Liberackiemu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Prątnicy a Marcinowi Jackowskiemu pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kazanicach
(2017-09-13)
30 czerwca odbyła się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 13 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022, zmiany uchwały budżetowej
(2017-07-06)
W poniedziałek 27 lutego w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rożentalu odbyła XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyli wszyscy radni, którzy m.in. podjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego,
(2017-03-02)
W czwartek 29 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W ostatniej w tym roku sesji uczestniczyło 14 na 15 radnych.
(2016-12-31)
We wtorek 29 listopada odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 14 radnych, którzy m.in. podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021, zmiany uchwały budżetowej, stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi a także planu pracy Rady na 2017 rok.
(2016-12-02)
W piątek 28 października odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyli wszyscy radni, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021, zmiany uchwały budżetowej, przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lubawa na lata 2016-2025
(2016-11-02)
W czwartek 30 czerwca odbyła się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyli wszyscy radni, którzy m.in. przyjęli informację o stanie zaawansowania inwestycji w gminie Lubawa oraz podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021,
(2016-07-06)