W sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie- OT w Iławie (filia Lubawa).
(2023-06-07)
Zakończyła się przebudowa odcinka drogi gminnej Kazanice – Rodzone w miejscowości Kazanice. Z udziałem środków z Polskiego Ładu przebudowanych zostało 750 metrów drogi do oczyszczalni ścieków. Prace prowadziło Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy. Wartość inwestycji to 1 mln 820 tys. złotych, dofinansowanie 1 mln 235 tys. złotych.
(2023-06-06)
Radni Gminy Lubawa zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2022 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi, Tomaszowi Ewertowskiemu. Głosowanie odbyło się w trakcie ostatniej sesji, w środę 31 maja br.
(2023-06-02)
W poniedziałek 22 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa zostały podpisane umowy na dostawę lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dostawcą samochodów będzie firma wybrana w drodze postępowań przetargowych jakie jednostki przeprowadziły przy merytorycznym wsparciu Urzędu Gminy Lubawa.
(2023-05-24)
16 maja br. w kampusie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbył się VII Kongres Przyszłości. To już cykliczne wydarzenie odbywające się w Olsztynie, którego tematem przewodnim jest przyszłość regionu Warmii i Mazur. W związku z tym podczas wystąpień, debat i spotkań dyskutowało się o kierunkach rozwoju, ale także o bieżących problemach, jakimi w obecnych czasach są między innymi bezpieczeństwo i zdrowie
(2023-05-17)
Wójt Tomasz Ewertowski podpisał umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kazanicach. Zadanie o wartości prawie 7 mln złotych otrzymało 4 mln 655 tys. złotych dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
(2023-05-05)
Podczas XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubawa 26 kwietnia obecni byli uczniowie ze szkół z terenu gminy, którym przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce lub w sporcie. Z siedmiu szkół stypendium za wyniki osiągnięte w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 otrzymało łącznie 14 uczniów (9 stypendiów za osiągnięcia sportowe oraz 5 stypendiów za wyniki w nauce).
(2024-04-26)
17 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, wójt Tomasz Ewertowski, który powitał wszystkich i podsumował stan realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
(2023-04-18)
Na terenie gminy Lubawa trwa modernizacja oświetlenia ulicznego, które ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych oraz obniżyć koszty zużycia energii.
(2023-04-14)
W dniu 29 marca 2023r. w sali sesyjnej Urząd Gminy Lubawa odbyło się spotkanie wójta Tomasza Ewertowskiego z przedstawicielkami 12 kół gospodyń wiejskich oraz 5 klubów seniora z terenu gminy Lubawa.
(2023-03-30)
W czwartek 9 marca odbyło się ważne spotkanie z Rafał Weber - Wiceminister Infrastruktury i Andrzej ŚLIWKA - Wiceminister Aktywów Państwowych na temat rządowych inwestycji infrastrukturalnych w naszym regionie.
(2023-03-11)
Podczas sesji Rady Gminy Lubawa 28 lutego wójt Tomasz Ewertowski oraz kierownik Zespołu Doradztwa w Iławie Zbigniew Rudnicki pogratulowali rolnikom – laureatom krajowych i wojewódzkich konkursów „Sposób na Sukces” i AgroLiga.
(2023-03-02)
W związku z pytaniami mieszkańców informujemy, że ankiety dotyczące wariantów trasy S5 można przesyłać do GDDKiA w Olsztynie do dnia 28.02.2023 roku. Ankiety należy składać lub przesłać pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
(2023-02-26)
Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 7 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), do obszaru zagrożonego na terenie Gminy Lubawa
(2023-02-14)
Lata 1992-2022, to trzy dekady istnienia Gmina Lubawa jako podstawowego szczebla samorządu terytorialnego. Konferencja była dobrą okazją do podkreślenia znaczenia i podsumowania współpracy. Z okazji Jubileuszu 30-lecia otrzymaliśmy od wielu instytucji i podmiotów szereg podziękowań oraz listów gratulacyjnych.
(2023-01-29)
Działalność Gmina Lubawa została zauważona i doceniona na arenie wojewódzkiej oraz krajowej. Między innymi zostaliśmy docenieni przez samorząd województwa w zakresie działalności sportowej, ochrony środowiska i polityki społecznej.
(2023-01-27)
Podczas Jubileuszu 30-lecia Gminy Lubawa zaproszeni goście wypowiadali się na temat osiągnięć Gminy Lubawa i jej dynamicznego rozwoju: Senator RP Bogusława Orzechowska, Roman Gontarz - Poseł na Sejm, Grzegorz Kierozalski - dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Piotr Opaczewski - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski i st. bryg. Tomasz Ostrowski - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
(2023-01-26)
30 lat Gmina Lubawa funkcjonuje jako odrębna jednostka samorządu terytorialnego. To długi okres dla naszej wspólnoty samorządowej. Zmiany jakie zaszły w samorządzie, zakres przeprowadzonych inwestycji, rozwój gminy w różnych obszarach życia społecznego to tylko wycinek działalności samorządu, który został zaprezentowany w filmie.
(2023-01-24)
W czwartek 29 grudnia odbyła się XL Sesja Rady Gminy Lubawa. Było to jedno z najważniejszych posiedzeń w roku, bo dotyczyło budżetu gminy na 2023 r.Ponad 61 milionów złotych po stronie dochodów i około 70 milionów złotych po stronie wydatków - to najkrótsze podsumowanie budżetu na 2023 dla gminy Lubawa.
(2022-12-29)
Zakończyło się zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w Sampławie poprzez doposażenie obiektu w zestaw kontenerowy szatniowy”. Nowoczesny kontener służy przede wszystkim dzieciom i młodzieży korzystającym na co dzień z boiska trawiastego.
(2022-12-20)
W czwartek, 8 grudnia, wójt gminy Tomasz Ewertowski złożyli hołd pomordowanym przez hitlerowców mieszkańcom ziemi lubawskiej. W upamiętnieniu wzięli udział: uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie, dyrektor placówki Hanna Ewertowska, nauczyciele, przedstawiciele rodziców oraz sołtyska sołectwa Sampława.
(2022-12-09)