W środę, 8 czerwca o godz. 12:00 w Auli Domu Literatury w Warszawie wójt gminy Lubawa Tomasz Ewertowski odbierze honorową nagrodę Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu przyznaną przez kapitułę konkursu Orzeł Agrobiznesu. Gmina Lubawa udzieliła rekomendacji Bankowi Spółdzielczemu w Lubawie, w efekcie której Bank został nagodzony Orłem Agrobiznesu.
(2011-06-06)
We wtorek, 31 maja o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W Sesji wzięło udział 15 radnych, sołtysi oraz goście.
(2011-06-01)
Rozpoczęły się prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Byszwałd. W ramach inwestycji wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Iława wykona przebudowę drogi wraz z chodnikami, zatokę autobusową, parkingi i odwodnienie
(2011-05-31)
We wtorek, 24 maja o godz. 10:00 odbędzie się odbiór techniczny przebudowanej drogigminnej (odcinek 360 m) w Władykach z udziałem wykonawcy, inspektora nadzoru, radnych z terenu Grabowo-Wałdyki oraz przewodniczącego komisji drogowej. Na dofinansowanie inwestycji w kwocie 100 tys. zł została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja została przyznana ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy.
(2011-05-23)
Został pozytywnie rozpatrzony wniosek Gminy Lubawa na „Remont i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Byszwałd” w ramach konkursu pod nazwą Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla, Działanie 1: Mała infrastruktura wiejska.
(2011-05-17)
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych. Termin składania ofert upływa 13 maja o godz. 9:00. W ramach przetargu planuje się dostawę 100 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegóły dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.
(2011-05-07)
Już po raz czternasty Iławska Izba Gospodarcza zorganizowała Konkurs na Produkty i Lidera Innowacji Roku 2010 w Powiecie Iławskim w trzech kategoriach. Gmina Lubawa stratowała w kategorii „INWESTYCJA SAMORZĄDOWA„ - „Budowa wielofunkcyjnej bazy sportowej na terenie Gminy Lubawa” zajmując II miejsce.
(2011-05-02)
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa rozpoczął kampanię społeczną „Pomaganie - ludzka rzecz”, której celem jest upowszechnienie informacji na temat wolontariatu. Dodatkowo zapraszamy wszystkie osoby chętne do włączenia się w grupę wolontariuszy w gminie Lubawa.
(2011-04-29)
Trwają zebrania wiejskie dla wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Lubawa. Harmonogram:
14.04 godz. 09:30 – Lubstyn
14.04 godz. 11:30 – Lubstynek
15.04 godz. 9:30 – Omule
15.04 godz. 11:30 – Szczepankowo
18.04 godz. 9:30 – Czerlin
18.04 godz. 11:30 – Złotowo
(2011-04-13)
Została wybrana oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa do remontu dróg. Spośród sześciu ofert wybrano ofertę Firmy S.D.T. Budownictwo Drogowe Spółka z o.o. z Susza. Planuje się zakup i dostawę do 1.700 ton kruszywa za cenę za 1 tonę – 66, 42 zł brutto.
(2011-04-06)
W czwartek, 31 marca o godz. 8:00 odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Podczas sesji obecnych było 13 radnych.
(2011-04-03)
Wójt podpisał umowę z firmą Skanska S.A. z Warszawy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku ok. 1 kilometra. Będzie to kolejny etap inwestycji zakończonej w ubiegłym roku. Wówczas wyremontowano 500 metrowy odcinek nawierzchni od drogi nr 15. Przebudowa będzie kontynuowana aż do drogi Targowisko-Lubawa.
(2011-03-22)
Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko. Spośród 10 ofert komisja przetargowa wybrała ofertę firmy Skanska S.A. z Warszawy. Decydującym kryterium była cena. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku ok. 1 kilometra. Będzie to kolejny etap inwestycji zakończonej w ubiegłym roku.
(2011-03-15)
We wtorek, 10 marca 2011 roku o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
(2011-03-12)
W czwartek, 10 marca o godz. 10:00 odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej – opinia Komisji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
(2011-03-09)
Dobiegają końca Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Lubawa. W czwartek, 4 marca o godz. 18:00 nowe władze jednostki wybiorą ochotnicy z Prątnicy oraz z Łążyna. 11 marca zebrania odbędą się w OSP Szczepankowo i w OSP Omule, 18 marca – OSP Rumienica, OSP Gutowo, OSP Kazanice.
(2011-03-02)
Wpłynęło 10 ofert na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko”. Zadanie zostało podzielone na 2 części. Część Nr 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Targowisko W zakres realizacji zamówienia m.in. wchodzą:
(2011-02-22)
W piątek, 18 lutego w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Złotowie o godz. 18:00 odbędzie się uroczyste włączenie miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Będzie to pierwsze takie wyróżnienie dla druhów w powiecie iławskim od 7 lat.
(2011-02-15)
Podobnie jak w mieście podczas ostatniej sesji Rady Gminy Lubawa 30 grudnia 2010 roku, radni uchwalili budżet na 2011 rok.
(2011-01-02)
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” Tymi słowami Tomasz Ewertowski złożył ślubowanie podczas II zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubawa obejmując urząd wójta już po raz trzeci.
(2010-12-07)
Radni Gminy Lubawa spotkali się na I Sesji Rady Gminy Lubawa. Obradom przewodniczył najstarszy z radnych Benedykt Czarnecki. Radni złożyli ślubowanie, a następnie zgodnie z porządkiem obrad I sesji dokonano wyboru Przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.
(2010-11-30)