Bardzo owocna współpraca Zespołu Szkół w Lubawie z firmą z branży elektrycznej z Nidzicy

Opublikowano:

W dniach 24 kwietnia – 7 czerwca 2024 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Lubawie  mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach zorganizowanych przez firmę Zakład Usługowo- Handlowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o, które odbywały się w Ośrodku Szkoleniowym firmy przy ul. Traugutta w Nidzicy. 

Projekt nosił nazwę: ,,Wyspecjalizowany Elektryk/Elektroenergetyk”, a udział w nim, zadeklarowany przez Dyrektora lubawskiej placówki, otrzymał rekomendację i akceptację realizacji Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Z możliwości doskonalenia umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy elektryka skorzystały także, oprócz Zespołu Szkół w Lubawie, dwie inne szkoły z województwa warmińsko-mazurskiego, czyli: Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie  i Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Nidzicy.

W przygotowaniu projektu uczestniczyła i nadzór nad nim ze strony Zakładu Usługowo-Handlowego Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o. sprawowała pani Magdalena Chrześcijańska, a ze strony Zespołu Szkół w Lubawie - wicedyrektor Hanna Wardowska.

Szkolenie przeznaczone dla uczniów składało się z dwóch etapów podzielonych na wyjazdy jednodniowe i dwudniowe, brała w nich udział młodzież uczęszczająca do szkoły branżowej I stopnia w zawodzie elektryk - klasy od pierwszej do trzeciej oraz technikum elektrycznego - klasy od pierwszej do czwartej. 

Głównym celem zajęć było wprowadzenie uczniów do pracy w zawodzie elektroenergetyk przy  urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia, a także zachęcenie do podjęcia pracy w zawodzie elektryka po zakończeniu szkoły, jak również do dalszego rozwijania zdobytych umiejętności.

Każdy etap szkolenia składał się z części teoretycznej i praktycznej, w ramach których zapoznano uczestników między innymi z:  budową linii niskiego napięcia, osprzętem stosowanym w poszczególnych sieciach i zasadami montażu, rodzajami łączników stosowanych w sieciach i instalacjach niskiego napięcia, zasadami wykonywania prac w poszczególnych sieciach, wpływem nowych technologii prac na ekologię – działaniami na rzecz budowania podstaw proekologicznych, ekonomicznymi aspektami zastosowania nowych technologii - aspekty edukacji finansowej,zagrożeniami podczas wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, podstawowymi zasadami eksploatacji sieci nn. 

Na zajęciach praktycznych uczniowie:rozpoznawali rodzaje linii elektroenergetycznych z podziałem na napięcia i rodzaje  linii,przypisywali osprzęt stosowany do budowy linii elektroenergetycznych,wykonywali podstawowe prace na liniach napowietrznych lub kablowych,identyfikowali rodzaje łączników, określali jak prawidłowo i bezpiecznie należy się  nimi posługiwać,identyfikowali zagrożenia i oceniali ryzyko przy wykonywaniu prac.

Ostatni etap szkolenia był przeznaczony dla nauczycieli szkół zawodowych elektrycznych   z województwa warmińsko-mazurskiego, w którym wzięli udział także pracownicy Zespołu Szkół w Lubawie, tj. panowie: Janusz Halberski, Jarosław Pankowski oraz Jacek Szmelter. Zajęcia prowadzono w zakresie nowoczesnych metod realizacji prac elektroenergetycznych, montażu muf i głowic 100kV, wtłaczania kabli metodą WATUCAB oraz diagnostyki kabli WN jako metody oceny żywotności kabli. Podobnie jak w przypadku szkolenia dla uczniów, zagadnienia  realizowano w formie teoretycznej i praktycznej.

Wszystkie prace organizacyjne związane z podziałem uczniów na grupy, zebraniem dokumentacji od uczniów i ustalaniem harmonogramów szkoleń dla Zespołu Szkół w Lubawie oraz   kontaktami z wychowawcami klas prowadził pan Tomasz Zawadzki. Nad zapewnieniem bezpieczeństwa naszym uczniom w Nidzicy czuwało wielu  nauczycieli, którzy przebywali   z nimi w ośrodku wymiennie, natomiast pan Jacek Szmelter sprawował opiekę nad młodzieżą  przez cały okres trwania projektu, łącznie z noclegami w drugiej jego części. 

Uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie, tj. 123 osoby uczestniczące w szkoleniu, otrzymały na własność  odzież roboczą i zestawy narzędzi, które są niezbędne w pracy każdego elektryka.
Wszyscy, którzy wzięli udział w przeprowadzonym przedsięwzięciu nie tylko nabyli  doświadczenia i umiejętności potrzebne w wykonywaniu zawodu elektryk, ale także mieli okazję skorzystać z pracy na nowoczesnym sprzęcie, wykorzystywanym przy budowie oraz eksploatacji sieci elektroenergetycznych. 

Zespół Szkół w Lubawie