SESJA BUDŻETOWA GMINY LUBAWA

Opublikowano:

W czwartek 29 grudnia odbyła się XL Sesja Rady Gminy Lubawa. Było to jedno z najważniejszych posiedzeń w roku, bo dotyczyło budżetu gminy na 2023 r. Ponad 61 milionów złotych po stronie dochodów i około 70 milionów złotych po stronie wydatków - to najkrótsze podsumowanie budżetu na 2023 dla gminy Lubawa.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w przyszłym roku ustalono na 20 milionów 188 tys. złotych, co stanowi ponad 30 proc. wydatków w stosunku do dochodów.
Wśród zadań znalazły się, m.in. kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami budowy i przebudowy dróg, modernizacja oświetlenia oraz szkół na terenie gminy.

Wsparciem gminnego budżetu będą środki zewnętrzne, m.in. te uzyskane w ramach programów: Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg czy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę budżetową. Budżet Gminy Lubawa na 2023 rok jest prorozwojowy i zapewnia realizację wszystkich zadań, co nie jest takie proste w czasie szalejącej inflacji i spadających dochodów.

W porządku obrad były też uchwały dotyczące:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032,
- zmiany uchwały budżetowej,
- zmiany uchwały Nr XXVI/148/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
- zmiany uchwały NR XXXVI/228/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2023 rok,
- zatwierdzenia planu pracy Rady na 2023 rok  - Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

Sesję zakończyły życzenia noworoczne, które złożył wszystkim wójt Tomasz Ewertowski.

UG Lubawa