Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 30.05 – 06.06.2011 r.

Opublikowano:

PRZEBUDOWA DROGI W BYSZWAŁDZIE

Rozpoczęły się prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Byszwałd. W ramach inwestycji wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Iława wykona przebudowę drogi wraz z chodnikami, zatokę autobusową, parkingi i odwodnienie. Wartość zadania wynosi 2 mln 454 tys. 698 zł. Termin realizacji do listopada 2011 roku.

DOFINANSOWANIE NA DROGĘ

We wtorek, 24 maja o godz. 10:00 odbył się odbiór techniczny przebudowanej drogi gminnej (odcinek 360 m) w Władykach z udziałem wykonawcy, inspektora nadzoru, radnych z terenu Grabowo-Wałdyki oraz przewodniczącego komisji drogowej. Na dofinansowanie inwestycji w kwocie 100 tys. zł została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja została przyznana ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Koszty budowy chodnika pokrył właściciel zakładu Constract. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy.

PRZEBUDOWA DROGI W TARGOWISKU

We wtorek, 24 maja odbyło się spotkanie robocze dotyczące przebudowy drogi gminnej w Targowisku. Wykonawca inwestycji firma Skanska S.A. z Warszawy realizuje zadanie w dwóch częściach. Pierwsza dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku ok. 1 kilometra. Jest to kolejny etap modernizacji drogi gminnej w ciągu od drogi krajowej nr 15 do drogi powiatowej Lubawa – Targowisko – Rakowice. W ubiegłym roku wyremontowano 500 metrowy odcinek nawierzchni od „krajówki” do Targowiska.

Koszt inwestycji wynosi 1 mln 289 tys. 189,13 zł. Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek).

Część druga inwestycji dotyczy przebudowy mostu. Za kwotę 109 tys. 303,40 zł firma Skanska S.A. m.in. wykona: roboty rozbiórkowe; roboty związane z wykonaniem nawierzchni i nasypów. Prace potrwają do 15 lipca.

AKTYWNA RODZINA

W poniedziałek, 30 maja o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się Konferencja inauguracyjna realizacje projektu systemowego „Aktywna rodzina”.

Program:

godz. 10:00 – przywitanie gości oraz uczestników projektu

- wystąpienie przedstawiciela władz samorządowych Gminy Lubawa

- prezentacja multimedialna dotycząca realizacji projektu „Aktywna rodzina”

- dyskusja

godz. 11:00 – podsumowanie i zakończenie spotkania

SESJA RADY GMINY

We wtorek, 31 maja o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

4. Wolne wnioski i interpelacje.

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa za 2010 rok – opinia Komisji.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – opinia Komisji.

7. Ocena zaspokajania zbiorowych potrzeb Gminy w zakresie komunalnego budownictwa mieszkaniowego – opinia Komisji.

8. Ocena funkcjonowania Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa – opinia Komisji.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2011 – 2020,

b) zmiany uchwały budżetowej,

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu,

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa,

f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Tuszewo,

g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łążyn.

11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

12. Zakończenie obrad.

ZAWODY STRAŻACKIE

W niedzielę, 5 czerwca o godz. 14:00 w Szczepankowie odbędą się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Lubawa.

 

KAMPANIA SPOŁECZNA – „POMAGANIE LUDZKA RZECZ”

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa prowadzi kampanię społeczną„Pomaganie - ludzka rzecz”, której celem jest upowszechnienie informacji na temat wolontariatu.

Dodatkowo zapraszamy wszystkie osoby chętne do włączenia się w grupę wolontariuszy w gminie Lubawa. Biuro programu „Centrum Wolontariatu” Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa mieści się w Lubawie, przy ul. 19-stycznia 25 (budynek „Antares”). Wszelkich informacji udziela pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa  Aleksandra Długokęcka pod nr tel. (89) 645-30-30.