Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 23 – 30.05.2011 r.

Opublikowano:

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych. W ramach przetargu planuje się dostawę 100 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpłynęły trzy oferty, spośród których wybrano firmę ONNINEN Sp. z o.o. z Warszawy. Umowa będzie obowiązywać do dnia 31 sierpnia tego roku.

DOFINANSOWANIE NA PLAC ZABAW

Został pozytywnie rozpatrzony wniosek Gminy Lubawa na „Remont i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Byszwałd” w ramach konkursu pod nazwą "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla", Działanie 1: Mała infrastruktura wiejska.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia przewiduje się prace konserwacyjne oraz zakup nowych zestawów zabawowych dla dzieci. Wartość projektu 20 tys. zł

DOFINANSOWANIE NA DROGĘ

We wtorek, 24 maja o godz. 10:00 odbędzie się odbiór techniczny przebudowanej drogigminnej (odcinek 360 m) w Władykach z udziałem wykonawcy, inspektora nadzoru, radnych z terenu Grabowo-Wałdyki oraz przewodniczącego komisji drogowej. Na dofinansowanie inwestycji w kwocie 100 tys. zł została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja została przyznana ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy.

PRZEBUDOWA DROGI W TARGOWISKU

We wtorek, 24 maja o godz. 12:30 odbędzie się spotkanie robocze dotyczące przebudowy drogi gminnej w Targowisku. Wykonawca inwestycji firma Skanska S.A. z Warszawy realizuje zadanie w dwóch częściach. Pierwsza dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku ok. 1 kilometra. Jest to kolejny etap modernizacji drogi gminnej w ciągu od drogi krajowej nr 15 do drogi powiatowej Lubawa – Targowisko – Rakowice.W ubiegłym roku wyremontowano 500 metrowy odcinek nawierzchni od „krajówki” do Targowiska.

Koszt inwestycji wynosi 1 mln 289 tys. 189,13 zł. Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek).

Część druga inwestycji dotyczy przebudowy mostu. Za kwotę 109 tys. 303,40 zł firma Skanska S.A. m.in. wykona: roboty rozbiórkowe; roboty związane z wykonaniem nawierzchni i nasypów. Prace potrwają do 15 lipca.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI


W środę, 25 maja o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

- informacja o funkcjonowaniu Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa – opinia;

- omówienie sprawozdania finansowego gminy za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok;

- zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.

Po wspólnym posiedzeniu Komisji Rady odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W porządku spotkania zaplanowano:

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok;

- rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;

- wypracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Lubawa za 2010 rok oraz sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lubawa za rok 2010.

ZARZĄD W CECHU

W piątek, 27 maja o godz. 16:00 wójtbędzie uczestniczył w walnym zgromadzeniu członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

W piątek, 27maja o godz. 11:00 w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się konferencja n.t. „Rolnictwo ekologiczne jako element ochrony środowiska, bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej”. Organizatorami spotkania są: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Europe Direct Warmia i Mazury.

KAMPANIA SPOŁECZNA – „POMAGANIE LUDZKA RZECZ”


Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa prowadzi kampanię społeczną„Pomaganie - ludzka rzecz”,której celem jest upowszechnienie informacji na temat wolontariatu.

Dodatkowo zapraszamy wszystkie osoby chętne do włączenia się w grupę wolontariuszy w gminie Lubawa. Biuro programu „Centrum Wolontariatu” Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa mieści się w Lubawie, przy ul. 19-stycznia 25 (budynek „Antares”). Wszelkich informacji udziela pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy LubawaAleksandra Długokęckapod nr tel. (89) 645-30-30.