Sesja trudnych decyzji, ale z mniejszym kredytem

Opublikowano:

28. września w sali konferencyjnej im. biskupa Andrzeja Ignacego Baiera Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

Obrady rozpoczęło przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubawa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres I półrocza 2022 roku. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała również Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

Radni podjęli uchwałę dotyczącą ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (…), a w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela zmienili  Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków (…). W tym wypadku zmiana dotyczyła ustalenia wysokości dodatku dla nauczyciela pełniącego funkcję mentora dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu.

Wyższe opłaty za Żłobek

W związku z wszechobecnym wzrostem cen mających przełożenie na wzrost kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego zapadła decyzja o podwyższeniu opłat za pobyt dziecka w tej placówce. Kwota ta wzrosła z 540 złotych do 650 złotych i stanowić będzie dla rodziców dzieci zaledwie 32,5 % miesięcznego kosztu, jaki ponosi samorząd w związku z utrzymaniem dziecka w Żłobku w wysokości prawie 2 tysiące złotych. Trzeba jednak zaznaczyć, że w praktyce nikt maksymalnej opłaty (teraz 540 zł, a 650 zł od 1. stycznia 2023 r.) nie ponosi, ponieważ opiekunowie mogą korzystać z całego katalog zniżek:

– 30 %  dla osoby samotnie wychowującej dziecko, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 64 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– 50 % na drugie dziecko z rodziny w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza jednocześnie ze swoim rodzeństwem,
– 80 % na trzecie i kolejne dziecko z rodziny w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza jednocześnie ze swoim rodzeństwem.
-15 % dla rodzica, prawnego opiekuna posiadającego Lubawską Kartę Mieszkańca,
– 10 % dla rodzica, prawnego opiekuna posiadającego Kartę Przyjaciela Lubawy.

Warto również zauważyć, że rodzice mogą korzystać od stycznia tego roku z mechanizmów rządowych dopłat dla dzieci, które uczęszczają do żłobków, klubów dziecięcych czy przebywających u dziennego opiekuna. Dofinansowanie na pierwsze lub jedyne dziecko wynosi wówczas 400 zł miesięcznie, jednak nie może być wyższe niż rzeczywista opłata za żłobek i nie obejmuje kosztów wyżywienia.

Dodatkowo w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego rodzice mogą otrzymać na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia kwotę 12 tysięcy złotych po 500 lub 1000 złotych miesięcznie bez względu na dochód rodziny. Rodzice sami mogą wybrać, czy chcą otrzymywać po 1000 zł miesięcznie przez rok czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

Nowa opłata targowa

Zaktualizowane zostały również stawki opłaty targowej. Dotychczas funkcjonująca uchwała pochodziła z 2019 roku i w ogóle nie uwzględniała obecnych czynników ekonomicznych, takich, jak inflacja czy dwukrotny wzrost płacy minimalnej, który nastąpi od 1 stycznia i 1 lipca 2023 roku.

Nowe dzienne stawki opłaty targowej na targowisku miejskim przy ulicy Kopernika wyniosą:

– przy sprzedaży z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra, wózka, wieszaka – 15 zł,
– ze stołu, ławy, straganu, stoiska – 25 zł,
– inne niż wymienione wyżej – 30 zł,

natomiast na targowisku miejskim przy ulicy Łąkowej:

– przy sprzedaży z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy – 35 zł,
– przy sprzedaży z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra, wózka, wieszaka – 15 zł,
– ze straganu, stoiska – 25 zł,
– przy sprzedaży bufetowej z rożna – 30 zł,
– inne niż wymienione wyżej – 30 zł.

Stawka opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży poza wyznaczonymi targowiskami wyniesie 15 zł na dobę.

Sprzedaż mieszkań i droższy pas drogowy

Rada Miasta Lubawa wyraziła również zgodę na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych pozostających w zasobach komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców  zlokalizowanych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Piaskowej 29. Jest to działanie zgodne z przyjętym w 2020 roku „Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Lubawa na lata 2021-2025”, który zakłada racjonalizację polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Lubawa poprzez sprzedaż lokali komunalnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych dotychczasowym najemcom oraz przeprowadzanie procesu wycofywania udziałów Gminy z budynków wspólnot mieszkaniowych, szczególnie gdy są w nich zlokalizowane pojedyncze lokale będące jej własnością.

Przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców burmistrz miasta jest upoważniony do stosowania bonifikat od ceny nabycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziale w gruncie. Jeśli najemca zapłaci jednorazowo za lokal, bonifikata wyniesie 75 % ceny zbywanego lokalu, jeśli natomiast w systemie ratalnym, wówczas bonifikata wyniesie 60 % ceny zbywanego lokalu.

Wzrost cen znalazł swoje odzwierciedlenie również w kosztach utrzymania nawierzchni dróg i chodników, czego wynikiem była zmiana stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Po zmianie wynosić będą.

Stawka opłaty za zajęcie:
– do 20 % szerokości jezdni – 8,00 zł/m²/dobę,
– powyżej 20 % szerokości jezdni – 10,00 zł/m²/dobę,
– chodnika lub ścieżki rowerowej – 8,00 zł/m²/dobę,
– pasa zieleni lub pobocza – 7,00 zł/m²/dobę,
– dróg gruntowych – 6,00 zł/m²/dobę.

Stawka opłaty za wbudowanie urządzenia w obrębie:
– jezdni, dróg gruntowych i zatok autobusowych – 200,00 zł/m²/rok,
– chodnika i ścieżki rowerowej – 160,00 zł/m²/rok,
– pasa zieleni lub pobocza – 120,00 zł/m²/rok.

Stawka opłaty za powierzchnię obiektu budowlanego w obrębie chodnika, pobocza i innych elementów pasa drogowego – 5,00 zł/m²/dobę.
Stawka opłaty za powierzchnię reklamy – 7,00 zł/m²/dobę.
Stawka opłaty za zajęcie chodnika, pobocza i inne elementy pasa drogowego w ulicach na terenie miasta Lubawa – 7,00 zł/m²/dobę na cele związane z prowadzeniem ogródka piwnego, straganu nie będącego obiektem budowlanym, stałą ekspozycją towarów itd. z wyłączeniem ul. Rynek, gdzie pozostała bez zmian i wynosi 0,05 zł/m²/dobę.
W Strefie opłaca się abonament

Zmianie uległy również stawki za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania, które obowiązywały od 2020 roku. Jak w pozostałych przypadkach zmiana jest podyktowana czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od decyzji władz samorządowych. Administratorem SPP jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, a przychody z tytułu pobieranych opłat stanowią 20 % wpływów z usług tej jednostki. W związku z zaplanowaną na 2023 rok dwukrotną podwyżką płacy minimalnej wzrosną radykalnie koszty funkcjonowania Ośrodka. Nie bez znaczenia dla działalności placówki są również problemy znane przeciętnemu gospodarstwu domowemu, czyli rosnące koszty energii elektrycznej, ciepła i zakupu materiałów bądź usług. W związku z powyższym zostały przyjęte następujące stawki za postój w SPP:

– do pół godziny parkowania – 2,50 zł,
– za pierwszą godzinę parkowania – 4,00 zł,
– za drugą godzinę parkowania – 4,8 zł,
– za trzecią godzinę parkowania – 5,70 zł,
– za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 4,00 zł.

Wysokość opłat za postój pojazdów została naliczona od płacy minimalnej w wysokości 3 490 zł brutto, która będzie obowiązywała od 1. stycznia 2023 roku. Opłaty abonamentowe dla osób korzystających systematycznie z SPP pozostały bez zmian i wynoszą nadal: miesięczna – 40 zł, półroczna – 180 zł, roczna – 340 zł.

Przystosowując się do wyjątkowej sytuacji dotyczącej odbywających się w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej lekcji dla klas pierwszych, Rada Miasta Lubawa na wniosek burmistrza zdecydowała się na wprowadzenie abonamentu specjalnego w wysokości 15 zł miesięcznie dla rodziców dowożących na zajęcia lub odbierających z nich dzieci. Abonament ten dotyczy możliwości postoju tylko na Placu Zamkowym i obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.

W związku ze zmianą wysokości dotacji przedmiotowej na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji zmieniły się stawki utrzymania obiektów sportowych i wynoszą obecnie:

– 840,00 zł na 1 m2 powierzchni zajmowanej przez obiekt w przypadku hali sportowej przy ul. Łąkowej wraz z sauną i siłownią,
– 7,25 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekt sportowy w przypadku stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym przy ul. Łąkowej,
– 340,20 zł na 1 m 2 powierzchni zajmowanej przez obiekt  w przypadku hali widowiskowo – sportowej przy ul. Św. Barbary,
– 47,00 zł na 1 m2 po wierzchni zajmowanej przez obiekt w przypadku sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym,
– 4,65 zł na 1 m2 powierzchni zajmowanej przez obiekt w przypadku Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie”.

Radni podjęli również uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 – 2039 oraz wprowadzającą zmiany w budżecie miasta. Tu znowu nie sposób nie wspomnieć o drastycznie rosnących kosztach bieżącego utrzymania związanych z podwyżkami cen za energię elektryczną oraz cieplną. Z tego tytułu planowane wydatki miejskich jednostek organizacyjnych, w tym Miejskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Żłobka Miejskiego wzrosły na  ostatniej sesji w sumie o ponad 442 tysiące złotych.

Dobrą wiadomością natomiast jest fakt, że mimo trudnej sytuacji udało się zmniejszyć planowany do zaciągnięcia w tym roku kredyt w wysokości z 3,5 do 2 milionów złotych. Odbyło się to niestety kosztem wydatków inwestycyjnych na ten rok.

źródło lubawa.pl