SESJA Z ABSOLUTORIUM

Opublikowano:

W czwartek 30 czerwca odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2021 r. Na 15 obecnych radnych wszyscy jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 111,07% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące w 100,48% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 93,46% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące w 93,49%, majątkowe w 93,14%. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosiła 5,84% do dochodów wykonanych w 2021. W minionym roku Gmina zrealizowała inwestycje za łączną kwotę 5 mln zł. 

Po udzieleniu absolutorium, gratulacjach radnych głos zabrał wójt Tomasz Ewertowski: chciałbym podziękować za udzielone absolutorium i wotum zaufania. Dziękuję Radzie za dobrą współpracę. Dziękuję pracownikom urzędu oraz ośrodka pomocy społecznej, kierownikom jednostek, sołtysom i radom sołeckim, zrzeszeniu LZS, klubom seniora, kołom gospodyń wiejskich, ochotniczym strażom pożarnym oraz przedsiębiorcom. To właśnie nasza wzajemna współpraca składa się na osiągane efekty.

Wójt podkreślił, że rok 2022 jest rokiem wyjątkowym, w którym Gmina obchodzi jubileusz 30-lecia powstania. - Jest to już inna gmina, niż kilkanaście lat temu. W tym czasie została zmodernizowana sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne, wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków, prawie 100 km sieci kanalizacyjnej, dziesiątki kilometrów dróg,pięć sal gimnastycznych kilkanaście boisk sportowych. Budynki świetlic wiejskich, szkół, remiz strażackich są w bardzo dobrym stanie. Jestem zadowolony z tego co robimy- jest to proces zmian, który wymaga czasu i planu dla rozwoju, który od kilkunastu lat z konsekwencją realizujemy – dodał. Zmienił się także charakter gminy z rolniczego na rolniczo-przemysłowy. Dziś to miejsce o dużym potencjale gospodarczym. Przez ostatnie lata powstało ok. 1500 nowych miejsc pracy.

Obecnie Gmina prowadzi 28 inwestycji za kwotę ponad 30 milionów złotych z czego 27 milionów to środki zewnętrzne pochodzącego z różnych programów dofinansowań.Gmina znajduje się w dobrym stanie finansowym i gospodarczym, a to oznacza, że istnieje potencjał i możliwość dalszego rozwoju. Scenariusze rozwoju dla gminy są bardzo dobre. 

źródło: Urząd Gminy Lubawa