Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 04 – 11.04.2011 r.

Opublikowano:

Została wybrana oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa do remontu dróg. Spośród sześciu ofert wybrano ofertę Firmy S.D.T. Budownictwo Drogowe Spółka z o.o. z Susza. Planuje się zakup i dostawę do 1.700 ton kruszywa za cenę za 1 tonę – 66, 42 zł brutto. Umowa będzie obowiązywała do 30 września tego roku.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 gram. Oferty można składać do 8 kwietnia w sekretariacie Urzędu Gminy do godz. 9:00. Szczegóły dostępne na stronie BIP Gminy Lubawa.

W dniu 31 marca na sesji Rady Gminy Lubawa radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych.

W poniedziałek, 4 kwietnia o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się przetarg nieograniczony na zbycie niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Tuszewo. Natomiast o godz. 12:00 przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu w miejscowości Rożental.

CZYSTE ŚRODOWISKO

W poniedziałek, 4 kwietnia o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda odbędzie się II Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Przyjęcie protokołu z obrad I Zgromadzenia.

3. Informacja o pracy Zarządu w okresie między Zgromadzeniami.

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2011 rok.

5. Wolne wnioski i uwagi.

6. Zamknięcie obrad.

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BS

W poniedziałek, 11 kwietnia o godz. 10:00 wójt weźmie udział w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lubawie.

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

Trwają zebrania wiejskie dla wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Lubawa. Harmonogram:

4.04 godz. 16:00 – Ludwichowo

4.04 godz. 17:00 – Rakowice

5.04 godz. 18:00 – Targowisko

5.04 godz. 18:00 – Sampława

6.04 godz. 16:00 – Fijewo

6.04 godz. 18:00 – Prątnica