SESJA ABSOLUTORYJNA W GMINIE LUBAWA

Opublikowano:

We wtorek 29 czerwca odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2020 r. Na 14 obecnych radnych 13 zagłosowało za udzieleniem absolutorium, jeden głos był wstrzymujący.

Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 99,4% uchwalonego planu dochodów, z tego dochody bieżące w 98,1%. Wydatki budżetowe wykonano w 93,9% planu wydatków z tego wydatki bieżące w 93,1%, majątkowe w 98,9%. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosiła 8,3% do dochodów wykonanych w 2020. W minionym roku Gmina zrealizowała inwestycje za łączną kwotę 9 mln zł.

Po udzieleniu absolutorium, gratulacjach radnych głos zabrał wójt Tomasz Ewertowski: 

- dziękuję Radzie za dobrą współpracę. Dziękuję pracownikom urzędu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownikom jednostek, sołtysom i radom sołeckim, Ludowym Zespołom Sportowym, Klubom Seniora, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz przedsiębiorcom. Przede wszystkim chciałbym podziękować jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, za szybką i profesjonalną pomoc w tym trudnym roku.

Wójt podkreślił także, że gmina znajduje się w dobrym stanie finansowym i gospodarczym co tworzy potencjał i możliwość dalszego rozwoju: plany inwestycyjne są duże i obiecujące. 

- Gmina ma mocne fundamenty. Coraz więcej mamy mocnych stron, coraz mniej zagrożeń. W najbliższym roku i w kolejnych latach będziemy realizować wielomilionowe inwestycje. Scenariusze rozwoju dla gminy są bardzo dobre. Jeszcze raz dziękuję i liczę na dalszą dobrą współpracę.

UG Lubawa