Pozarządowo z myślą o mieszkańcach Powiatu Iławskiego

Opublikowano:

Aktywność mieszkańców oraz tworzonych przez nich grup obywatelskich (nieformalnych) oraz organizacji pozarządowych jest jednym z głównych warunków rozwoju lokalnego. Aktywność ta jest wciąż niewystarczająca, co powoduje m.in. niewykorzystanie wielu zasobów lokalnych, mniejszy wymiar pomocy osobom w gorszym położeniu czy niewykorzystanie szans zewnętrznych m.in. dotyczących wykorzystania zewnętrznych środków finansowych. Cała społeczność na tym traci. Aby temu zapobiec robi się wiele, żeby uruchamiać działania aktywizujące.

Jedną z form działań aktywizujących jest uruchomienie ośrodka wspierania sektora pozarządowego oraz aktywności obywatelskiej w powiecie pod nazwą własną Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) – tłumaczy Wojciech Jankowski, kierownik biura, animator w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie. Działanie to realizowane jest przez organizację pozarządową, której poprzez otwarty konkurs ofert Zarząd Powiatu Iławskiego zleca realizację zadania publicznego pod nazwą: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

I dodaje: Zadanie to jest finansowane na zasadzie wsparcia finansowego. Koszt zadania współfinansowany jest przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu iławskiego na podstawie corocznego kontraktu z gminami, które uchwałą przekazują środki Starostwu Powiatowemu w Iławie a ten, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W każdej gminie podejmuje się uchwałę w zakresie współdziałania z powiatem w realizacji zadań z zakresu współpracy

z organizacjami pozarządowymi. Na ten cel zabezpiecza się także odpowiednią kwotę w budżecie gminy.

Samorządy, które przekazują środki finansowe z terenu powiatu iławskiego, to:

Gmina Susz, Gmina Kisielice, Gmina Iława, Gmina Lubawa, Gmina Miejska Lubawa, Gmina Miejska Iława.

Ten sposób finansowania realizacji wspólnego zadania jest modelowy i jedyny w naszym województwie, natomiast w skali kraju podobnych rozwiązań jest zaledwie kilkanaście.

Centrum Organizacji Pozarządowych wspiera a nie wyręcza

W ramach COP diagnozowana jest aktywność społeczna i funkcjonowanie sektora pozarządowego w powiecie, identyfikowane są problemy i potrzeby w tym zakresie, oraz podejmowane są adekwatne działania. Centrum wzmacnia organizacje pozarządowe, wyzwala aktywność społeczną, buduje kapitał społeczny i przyczynia się do rozwoju lokalnego. Centrum wspiera, ale nie wyręcza. Funkcjonuje na zasadzie pomocniczości, solidarności i partnerstwa. Informuje, edukuje, promuje

i wspiera. Kojarzy partnerów, łączy zasoby lokalne trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Centrum pomaga w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację ważnych lokalnie projektów we współpracy z innymi ośrodkami wspierającymi.  

W jaki sposób pomaga COP?

1. Pomocniczość – COP pomaga, ale nie wyręcza: pomaga osobom i organizacjom mającym pomysł na działanie, wycofuje się w sytuacji, gdy ta pomoc jest zbędna lub szkodliwa. COP ułatwia kontakt odbiorcom z wyspecjalizowanymi organizacjami w powiecie, regionie, kraju. Nie zawłaszcza obszarów programowych/działań realizowanych przez inne organizacje.

2. Innowacyjność – COP inspiruje do działania promując nowe rozwiązania i dobre praktyki,

3. Kompleksowość – COP wspiera obywateli i organizacje w całym powiecie w sferach aktywności społecznej i obywatelskiej.

4. Partnerstwo – COP stara się pozyskać jak najwięcej partnerów i przyjaciół, aby wspólnie z nimi realizować swoją misję, dając przykład do podobnych działań partnerskich.

5. Przejrzystość – COP działa przejrzyście, informując swoich partnerów i społeczność lokalną o wszelkich aspektach swoich działań. Daje tym przykład samorządom i organizacjom.

6. Proaktywność – COP wchodzi w środowiska nieaktywne, animuje i proponuje wsparcie.

7. Wiedza o uwarunkowaniach lokalnych - COP bada sytuację społeczną w poszczególnych gminach i wsiach i odpowiada na nią w miarę swoich możliwości - przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

- W wielu przypadkach organizacje działają akcyjnie, często nie posiadają wymaganej dokumentacji merytorycznej i księgowej, nawet rzadko opierają finansowanie swoich działań na dotacjach od samorządu lokalnego. Wymagają one wzmocnienia potencjału ludzkiego i finansowego, zwłaszcza

w zakresie planowania działań, pozyskiwania środków. – tłumaczy Wojciech Jankowski.

- Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie działające przy Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej ma służyć mieszkańcom powiatu iławskiego – tym skupionym

w organizacjach pozarządowych, tym, którzy działają w grupach nieformalnych jak również tym, którzy chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa obywatelskiego.

Ważnym aspektem działania COP jest upowszechnianie wśród mieszkańców powiatu wiedzy na temat III sektora, zarówno dotyczącej możliwości angażowania w jego działania, jak i korzystania z oferty organizacji – ma stać się miejscem spotkań, wymiany informacji i usług organizacji pozarządowych. Można zasięgnąć porady specjalistów działających w obszarze 3 sektora, w szczególności z: doradztwo prawne, księgowe, sprawy organizacyjne i formalne, takie jak tworzenie organizacji, funkcjonowanie organizacji, opracowywanie statutu organizacji, tworzenie planów rozwoju organizacji, promocja

w organizacji, pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych, konsultowania wniosków o dofinansowanie.

Raz w miesiącu organizacje pozarządowe zapraszane są na szkolenia z wybranych tematów, ustalanych w oparciu o propozycje na spotkaniach lub bezpośrednio zasygnalizowane w COP. To w ramach tego działania organizowany jest Konkurs na najaktywniejszego wolontariusza powiatu iławskiego, w ramach którego wybierany jest najaktywniejszy wolontariusz roku.

Pracownicy samorządów odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi, często mają wiele innych obowiązków, niekoniecznie związanych z trzecim sektorem. COP wspiera ich

w opracowywaniu różnych dokumentów związanych z organizacjami pozarządowymi, np. procedury konkursowe, dokumenty strategiczne, organizuje spotkania z innymi pracownikami odpowiedzialnymi za współpracę.


COPy Warmii i Mazur
Obecnie COP jest kontynuacją działań z lat poprzednich, w ramach zadania publicznego Powiatu Iławskiego pod tytułem: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i z kwotą dotacji 13 tysięcy złotych a wartość zadania zamyka się kwotą ponad 23 tysiące złotych.
W roku 2021 Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie powiatu iławskiego realizowane jest przez ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH (ESWIP) od kwietnia do października. 

KONTAKT

Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie

ul. Wiejska 2d (lok. 105) Iława

Adres e-mail: w.jankowski@eswip.pl tel.: 510 093 779

Zapraszamy do współpracy!


Stowarzyszenie ESWIP

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych tj. ESWIP od 12 lat prowadzi aktywne działania na terenie powiatu iławskiego, prowadząc projekty pn. „COPy Warmii i Mazur” - 2009 r. - 2012 r. oraz projekt pn. Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej od 2013 roku, w ramach których wspiera potencjał organizacji pozarządowych z poszczególnych gmin. W efekcie tego udało się wzmocnić znacząco kilkanaście organizacji oraz powstało kilka przedsiębiorstw społecznych. Ponad 4 lata temu uruchomiono również Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie w ramach którego świadczone są usługi animacyjne, doradcze, edukacyjne.

źródło :powiat-ilawski.pl