XVIII Sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

Uchwalenie budżetu Gminy Lubawa na 2021 rok było głównym punktem obrad podczas XVIII sesji Rady Gminy Lubawa, która odbyła się we wtorek 29 grudnia. Ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, sesja odbyła się bez udziału sołtysów oraz gości. Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. W obradach uczestniczyło 11 radnych.

W okresie pomiędzy sesjami zostały podpisane umowy, które będą obowiązywać przez kolejny rok: z firmą Gabinet Weterynaryjny Mariusz Szymański i Marcin Banacki z Lubawy na świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Lubawa; z Lubawską Spółką Komunalną na zbieranie i utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz z Gminą Miejską Iława na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubawa do Schroniska w Iławie.

W omawianym czasie dokonano zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości 266.500 zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku. Zakończyła się także realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa 2019 – 2020”. Łącznie usunięto 154,56 Mg wyrobów zawierających azbest z 48 nieruchomości. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 75.265,75 zł, w tym: dotacja z WFOŚiGW 22.617,17 zł oraz dotacja z NFOŚiGW 32 310,25 zł.

W dalszej części radni jednomyślnie podjęli uchwały w sprawach: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029; uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na 2021 rok; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2027; zmiany uchwały budżetowej; Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady na 2021 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Rady na 2021 rok.

UG Lubawa 
foto archiwum