Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 28.12.20 - 04.01.21

Opublikowano:

INWESTYCJE
Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”. Wpłynęły trzy oferty. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie.” Zadanie należy zrealizować od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2020 r. Szczegóły dotyczące konkursu na stronie BIP Gminy Lubawa.

SESJA RADY GMINY LUBAWA

We wtorek 29 grudnia o godz. 10:00 odbędzie się  XVIII - a zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021
-2029:
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o
projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029,
c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029.
6. Uchwalenie budżetu Gminy Lubawa na 2021 rok:
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa
na 2021 rok,
b) odczytanie opinii wypracowanej przez Komisje Rady Gminy o projekcie
uchwały budżetowej na 2021 rok,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubawa
na 2021 rok,
d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2027,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
e) zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady na 2021 rok,
f) zatwierdzenia planu pracy Rady na 2021 rok.
8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
9. Zamknięcie sesji.

DZIAŁALNOŚĆ UG LUBAWA W PANDEMII

Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach. Wizyty w Urzędzie są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych. Możliwy jest również kontakt poprzez skrzynkę podawczą na platformie PUAP/uglubawa/SkrytkaESP lub e-mail urzad@gminalubawa.pl.

Interesanci są przyjmowani w Punkcie Obsługi Klienta (budynek B- parter). Wnioski  w wersji papierowej można składać w specjalnie do tego przygotowanych skrzynkach na listy zawieszonych w holu Urzędu Gminy. Kasa Urzędu nie obsługuje płatności gotówkowych. Płatności można dokonywać wyłącznie za pomocą karty płatniczej w Punkcie Obsługi Klienta
w godz. 9:00 – 13:00. Rekomendujemy dokonywanie płatności drogą elektroniczną na konto:
Bank Spółdzielczy w Lubawie 16 8832 0001 2001 0000 0299 0018

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu podczas wizyty w Urzędzie.
Pracownicy służą Państwu pomocą. Prosimy i stosowanie się do wytycznych. 

UG Lubawa