Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 14-21.12.2020

Opublikowano:

INWESTYCJE
Został ogłoszony przetarg na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”. Ze względu na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, celem umożliwienia prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, otwarcie ofert zostało przesunięte na dzień 17 grudnia 2020 roku.

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie.” Zadanie należy zrealizować od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Otwarcie ofert nastąpi 28 grudnia 2020 r. Szczegóły dotyczące konkursu na stronie BIP Gminy Lubawa.

Zakończono realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa 2019 – 2020”. Łącznie usunięto 154,56 Mg wyrobów zawierających azbest z 48 nieruchomości. Łączna kwota zadania wyniosła 75.265,75 zł, w tym: dotacja z WFOŚiGW w wysokości 22.617,17 zł oraz dotacja z NFOŚiGW w kwocie 32 310,25 zł.

PAMIĘTAMY O OSOBACH STARSZYCH I SAMOTNYCH
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju konieczne było odwołanie tegorocznego spotkania wigilijno-opłatkowego dla osób starszych i samotnych z terenu gminy Lubawa.
Wydarzenie organizowane było rokrocznie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i cieszyło się dużą popularnością wśród seniorów. Aby chodź trochę umilić świąteczny czas osobom starszym i samotnym powstała inicjatywa, której celem jest przekazanie każdej osobie biorącej udział w wydarzeniu w latach ubiegłych, słodkiego upominku oraz życzeń własnoręcznie wykonanych w Placówkach Wsparcia Dziennego. Pierwsze paczki trafiły do mieszkańców gminy w poniedziałek 14 grudnia.

KOMISJE RADY GMINY LUBAWA

W poniedziałek 21 grudnia o godz. 10:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.
3. Informacja o stopniu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania narkomanii.
4. Analiza projektu budżetu na 2021 rok.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady
Gminy.
6. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

DZIAŁALNOŚĆ UG LUBAWA W PANDEMII
Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach.
Wizyty w Urzędzie są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych. Możliwy jest również kontakt poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP/uglubawa/SkrytkaESP lub drogą mailową urzad@gminalubawa.pl.
Interesanci są przyjmowani w Punkcie Obsługi Klienta (budynek B- parter).Wnioski w wersji papierowej można złożyć w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach, zawieszonych w wejściu do budynku B.

Kasa Urzędu nie obsługuje płatności gotówkowych. Płatności można dokonywać wyłącznie za pomocą karty płatniczej w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach 9:00-13:00. Rekomendujemy dokonywanie płatności drogą elektroniczną na konto: Bank Spółdzielczy w Lubawie 16 8832 0001 2001 0000 0299 0018
Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania dezynfekcji
rąk oraz zachowywania dystansu podczas wizyt w Urzędzie. 

źródło UG Lubawa