XVII Sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W poniedziałek 30 listopada odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Lubawa, w której ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, uczestniczyli tylko gminni radni, wójt i jego zastępca oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy. Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XVI sesji. W obradach uczestniczyło 13 radnych.

Następnie głos zabrał wójt Tomasz Ewertowski, który przedłożył zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy sesjami. W omawianym czasie, m.in. zostały podpisane umowy:
- z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku". Łączny koszt zadania wynosi 266.500 zł w tym dotacja w kwocie 75.000 zł.
- z firmą SKIBA z Brodnicy na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Prątnicy wraz z mieszkaniami. Wartość prac 57.977,99 zł.
- z FHU „JUTRZENKA” na wykonanie instalacji automatycznego nawadniania na boisku do piłki nożnej w Łążynie. Wartość prac 43.000 zł.
- z Mirosławem Okuniewskim, firmą MUSA, Sławomirem Krajewskim, LPB Zdzisław Wierzbowski i Lubawską Spółką Komunalną na zwalczanie skutków zimy .

Ogłoszony został także przetarg na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”.
W okresie pomiędzy sesjami zakończyła się przebudowa drogi gminnej na odcinku Omule-Szczepankowo w miejscowości Szczepankowo. Inwestycja została dofinansowana w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 80 tys. zł. Zakończył się także remont Ośrodka Zdrowia w Prątnicy oraz modernizacja czterech boisk sportowych w Sampławie, Grabowie, Prątnicy i Kazanicach. Projekt o wartości 97 tys. zł otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 45 tys. zł w ramach programu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie
warmińsko-mazurskim w 2020 r.”

W dalszej części posiedzenia radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lubawa za rok szkolny 2019/2020 oraz informację dotyczącą oświadczeń majątkowych: radnych i pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.

Rada podjęła także uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2028; zmiany uchwały budżetowej; Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021; stawek podatku od nieruchomości; w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

źródło: UG Lubawa