Sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

29 września odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Lubawa, w której ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, uczestniczyli tylko gminni radni, wójt i jego zastępca oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy. Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XV Sesji.

W obradach uczestniczyło 13 radnych. Następnie głos zabrał wójt Tomasz Ewertowski, który przedłożył zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy sesjami. W omawianym czasie, m.in. zostały podpisane umowy na:
- „Przebudowę drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki Nr 147001N w  miejscowości Pomierki”;
- „Przebudowę odcinka drogi nr 147026N Omule – Szczepankowo”; - na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo” w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Kwota dofinansowanie wyniosła: 1.914.885,00 zł;
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa”. Termin wykonania: 15.10.2020 r. Wartość zadania: 93.627,07 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 54.927,42 zł.

Odbył się także odbiór drogi w miejscowości Gierłoż Polska, uroczystości związane z obchodami 100-lecia Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu, Dożynki Gminne w Złotowie oraz otwarcie gminnej hali sportowej w Byszwałdzie.

Po sprawozdaniu z działalności Wójta, przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów – Joachim Dutkiewicz, przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. W dalszej części posiedzenia Rada podjęła uchwały dotyczące między innymi:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2028,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubawa na rok szkolny 2020/2021,
d) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Lubawa przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lubawa,
e) zmiany uchwały Nr XXVI/148/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Z uwagi na brak wolnych wniosków na tym sesję zakończono.

UG Lubawa