Sesja Rady Miasta w Lubawie

Opublikowano:

30 czerwca odbyła się XVII sesja Rady Miasta Lubawa. Głównym punktem programu obrad była dyskusja nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Lubawa na dzień 31.12.2019 r. Jest to dokument podsumowujący kondycję miasta w roku poprzednim. Porusza się w nim m. in takie obszary tematyczne, jak: gospodarka finansowa, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, bezpieczeństwo publiczne, oświata, sport i kultura oraz działania społeczne. Po debacie Rada Miasta Lubawa udzieliła Burmistrzowi Miasta Lubawa wotum zaufania.

Rada rozpatrzyła również sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2019 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok. Po odczytaniu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rada Miasta Lubawa zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2019 rok oraz udzieliła Burmistrzowi Miasta Lubawa absolutorium.

Radni przyjęli również raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016 – 2021 za rok 2019.

Rada Miasta zmieniła zapisy Lokalnego Programu Rewitalizacji, dzieląc zadanie dotyczące Modernizacji przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacyjnym na dodatkowe dwa etapy:

– etap II dotyczy ulicy Wąskiej, Łącznikowej, Krótkiej, Pod Murami wraz z łącznikiem do ul. Kupnera,

– etap III dotyczy ścieżki edukacyjnej przy zachodniej stronie murów obronnych dawnego Zamku Biskupów Chełmińskich i obejmuje zagospodarowanie południowo- zachodniego terenu przed powstającym Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej.

Celem tego projektu jest kompleksowe przekształcenie przestrzeni publicznej obejmujące zmiany funkcjonalne związane z ograniczeniem ruchu samochodowego, przebudową nawierzchni, zagospodarowaniem małej architektury i zieleni.

Rada nadała nazwę ulicy Księdza Leona Kasyny drodze wewnętrznej – sięgaczowi do ulicy Sądowej, przy którym powstaje osiedle domków jednorodzinnych.

Ks. Leon Kasyna żył w latach 1859 – 1942. Był długoletnim proboszczem i dziekanem lubawskim, szambelanem papieskim oraz działaczem narodowym. Od 26 września 1910 roku był proboszczem lubawskim, a w latach 1911-1939 również dziekanem lubawskim. Jako kustosz Sanktuarium Matki Bożej Lipskiej przygotowywał coroczne odpusty lipskie i przyczynił się do rozbudowy i upiększenia tego miejsca. Rozwijał wszechstronną działalność na polu społeczno – narodowym. Uczestniczył w akcji przedwyborczej na rzecz Koła Polskiego do sejmu i parlamentu Rzeszy. Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Należał do Kuratorium Szpitala św. Jerzego w Lubawie. Założyciel Towarzystwa Ludowego w Białutach, Nowej Wsi Królewskiej i Lubawie. Po wprowadzeniu wiosną 1919 przez władze pruskie lekcji języka polskiego uczył go w klasach wyższych progimnazjum. Prowadził również wykłady na zebraniach Towarzystwa Tomasza Zana. Członek komisji egzaminacyjnej kandydatów do utworzonej 3 czerwca 1919 r. w Lubawie preparandy nauczycielskiej. 19 stycznia 1920 r. witał w Lubawie niepodległość odprawiając w lubawskiej farze uroczystą dziękczynną mszę świętą podczas której odśpiewano „Boże coś Polskę” oraz „Te Deum”. Po odzyskaniu niepodległości wybrano go Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lubawie. 15 lutego 1925 r. zainicjował spotkanie, którego tematem było złożenie parafialnego koła Ligi Katolickiej. Organizacja miała skupiać wszystkie siły katolickie w celu skutecznej obrony spraw i interesów kościoła. Zapisało się 400 członków. Szambelan papieski i delegat biskupi. W 1938 roku przeprowadził gruntowną restaurację pokrycia kościoła, a rok później rozpoczął remont wnętrza świątyni, ukończony dopiero po zakończeniu wojny. Ks. Leon Kasyna zmarł w Lubawie 20 kwietnia 1942 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Radni zdecydowali również o zamianie nieruchomości oraz zmienili tegoroczny budżet, uwzględniając środki pozyskane na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego w kwocie 48 600 zł w ramach rządowego programu MALUCH+ oraz wprowadzając do budżetu nowe wieloletnie zadania inwestycyjne dotyczące budowy ulicy Sądowej, Siostry Antoniny Schneider oraz przebudowy i remontu ul. Witosa i Grzymowicza.

źródło: lubawa.pl