XIII sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W piątek 28 lutego odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyli wszyscy radni. W sprawozdaniu z działalności między sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował zebranych m.in. o zakończeniu budowy hali sportowej w Byszwałdzie, rozpoczętej przebudowie dróg powiatowej i gminnej w miejscowości Lubstynek oraz o trwającej budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi – ul. Dworcowa w Lubawie oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Rodzone – Sampława.

Natomiast zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo” zakwalifikowało się do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Wójt poinformował także, że decyzją Rady Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP” Gmina Lubawa otrzymała tytuł Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji. Łącznie, tytułem laureata, nagrodzono 22 samorządy z całego kraju. Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2028,
- zmiany uchwały budżetowej,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu,
- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa w 2020 r.,
- przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Lubawa,
- regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawa,
- określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia Miast,
Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy i wyznaczenia przedstawicieli,
- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobistych stałych
Komisji Rady,
- zatwierdzenia planów pracy Komisji rady na 2020 rok,
- planu pracy Rady na 2020 r. 

(mz)