Zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie

Opublikowano:

Piątek 20 stycznia br. był dniem zebrania sprawozdawczego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie. Obrady otworzył Prezes jednostki dh Witold Empel. Przywitał zaproszonych gości:
st.bryg. Piotra Wlazłowskiego - Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Iławie,
d-ha Tomasza Ewertowskiego – Wójta Gminy Lubawa i Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP, d-ha st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego – Komendanta Gminnego Związku OSP RP, dh Jana Ewertowskiego - Członka Zarządu Powiatowego i Zarządu Gminnego, Prezesa OSP Byszwałd, d-ha ks. Jakuba Maciejko – Proboszcza parafii pw. Św. Barbary w Złotowie, Panią Justynę Kwiatkowską – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie, Pana dh Jana Licznerskiego - sołtysa  wsi, radnego gminy Lubawa i honorowego druha OSP Złotowo, Marcina Deka – pracownika Urzędu Gminy Lubawa, dh Zbigniewa Trzeszewskiego - radnego gminy i zastępcę Naczelnika OSP Zielkowo, a także uczestniczących w zebraniu druhów honorowych, członków wspierających, druhów czynnych i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Witold  Empel, a protokolantem Andrzej Szulwic. Powołano stosowne komisje - uchwał i wniosków  oraz mandatowa.

Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności jednostki w 2022 roku, które przedstawił dh Piotr Truszkowski. W sprawozdaniu przedstawiono stan osobowy jednostki  - 60  członków, 40 zwyczajnych, 9 wspierających, 6 honorowych, 9 członków  MDP. 

Jednostka brała udział w 38 akcjach, w tym 6 pożarach, pozostałe to wypadki, podtopienia, dachy i najwięcej to wiatrołomy. W sprawozdaniu podkreślono osiągnięcia jednostki męskiej i żeńskiej. Panie w tym roku zdobyły drugie miejsce w zawodach gminnych, pierwsze w powiatowych i 3  miejsce w wojewódzkich. Dh Naczelnik w sprawozdaniu zwrócił uwagę na fakt, że Honorowy Prezes Druh Jan Licznerski otrzymał najwyższe odznaczenie strażackie -Złoty Znak Związku, który był wręczany podczas Zjazdu w Olsztynie.

Sprawozdanie finansowe odczytał dh Wojciech Orzechowski, a Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - druhna Violetta Winiewska. W podsumowaniu swojego sprawozdania Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi jednostki. Obecni podczas  zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP Złotowo.
W dalszej części zebrania członkowie Zarządu przedstawili plany działalności jednostki i plany finansowe.

Głos zabrali: Komendant PSP w Iławie st.bryg.Piotr Wlazłowski, który pierwszy raz gościł w jednostce, która należy do jednostek włączonych do Krajowego  Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG) i dziękował za osiągnięcia zarówno bojowe jak i te szkoleniowe. Podkreślił, że jest pod wrażeniem że wszyscy druhowie są tak ładnie ubrani w mundury.

Dh Tomasz Ewertowski  stwierdził, że  Gmina Lubawa wydaje pokaźne środki na utrzymanie jednostek OSP, których jest 17 i posiadają 20 samochodów pożarniczych. Jednostki są dobrze wyposażone i wyszkolone. Podkreślił wielki szacunek społeczeństwa dla strażaków i ważną, wychowawczą rolę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Gos zabrała Dyrektor szkoły w Złotowie p. Justyna  Kwiatkowska, która zwróciła uwagę na wzorową współpracę szkoły i strażaków. Ks. Jakub Maciejko jako strażak podziękował  wszystkim za liczny udział strażaków we wszystkich organizowanych uroczystościach we wsi. St.kpt. Krzysztof  Rutkowski jako Komendant Gminny również podziękował strażakom za mobilność i osiągnięcia w zawodach pożarniczych.

Na zakończenie Prezes jednostki Witold  Empel dziękował wszystkim druhom za działania jednostki, wszelkie prace, członkom wspierającym za wsparcie jednostki Wójtowi i Komendantowi, Pani dyrektor, proboszczowi i sołtysowi za współpracę, a w szczególności dziękował "dziewczynom" za włożony trud w osiągnięciu takich dużych sukcesów i dbanie o druhów podczas różnego rodzaju uroczystości.

W części oficjalnej druhny z jednostki otrzymały nagrody od Wójta za bardzo dobre wyniki w zawodach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Jednostka otrzymała: nowy basen z nalewakiem, 2 płotki do sztafety, każda druhna dostała prezenty w postaci koszulek polo imiennych z logo Gminy oraz koszulki termoaktywne - sportowe z logo straży.

Opr. mz 
foto OSP Złotowo