Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze klubu MLKS Motor Lubawa

Opublikowano:

3 grudnia br. o godz. 18.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze klubu MLKS Motor Lubawa. Zebranie otworzył Prezes klubu Marcin Banacki, który przywitał wszystkich obecnych.

Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie Jacek Różański. Na sekretarza powołano Marka Olejniczaka. Przewodniczący przedstawił delegatom zaproponowany przez ustępujący Zarząd program walnego zebrania, który został przegłosowany.

Powołano stosowane komisje: uchwał i wniosków - Kamil Witka i Denis Diemishev  oraz komisję mandatowo-skrutacyjną: Paweł Ewertowski i Damian Kościński. 

Sprawozdanie z działalności przedstawił członek Zarządu Krzysztof Malinowski - jednocześnie trener seniorów. Podziękował zawodnikom, sponsorom, kibicom oraz wszystkim, którzy na dobre i złe są wierni klubowi. Potwierdził informację, że Denis  Demishev kończy karierę oraz o fakcie odejścia z grupy seniorów Miłosza Olejniczaka, który podjął studia. Podkreślił, że klub stawia na młodych zawodników, wychowanków klubu.

Trener Paweł Korpalski przedstawił sprawozdanie z działalności grup młodzieżowych klubu.
Członek Komisji Rewizyjnej Jerzy Sendlewski odczytał sprawozdanie komisji i w końcowym podsumowaniu wnioskował o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał sprawozdanie i stwierdził prawomocność  obrad. Obecnych było 25 członków na zebraniu.

W dalszej części zgłoszono nowych kandydatów do władz klubu. Według statutu Zarząd składa się z 5-7 osób. Komisja Rewizyjna z 3.

Zgłoszono 5 kandydatów do nowego Zarządu w osobach: Paweł Korpalski, Marcin Banacki, Krzysztof Malinowski, Jerzy Szpanowski, Jerzy Jurkiewicz
oraz do komisji rewizyjnej: Jerzego Sendlewskiego, Daniela Malinowskiego i Karola Kuczyńskiego.

Po krótkiej przerwie Zarząd klubu MLKS Motor Lubawa ukonstytuował się następująco:
Prezes - Marcin Banacki
sekretarz - Jacek Szpanowski
skarbnik - Krzysztof Malinowski
członek - Jerzy Jurkiewicz
członek - Paweł Korpalski

Komisja Rewizyjna :

przewodniczący - Jerzy Sendlewski
sekretarz - Daniel Malinowski
członek - Karol Kuczyński

Przewodniczący komisji uchwał i wniosków odczytał sprawozdanie z obrad i przekazał  przewodniczącemu zebrania sprawozdanie z trzema wnioskami zgłoszonymi podczas obrad.
Członkowie klubu przegłosowali trzy uchwały m.in: o nadaniu tytułu "Honorowy Prezes" klubu Markowi Olejniczakowi - byłemu piłkarzowi, trenerowi i prezesowi klubu.

Na zakończenie zebrania głos zabrał nowy Prezes klubu Marcin Banacki, który podziękował za kolejne zaufanie, podziękował władzom miasta i gminy Lubawa, sponsorom, zawodnikom. Podkreślił fakt, że udało się z 1% uzbierać ok. 21 tys. złotych. Po przegłosowaniu trzech uchwał przewodniczący zebrania Jacek Różański zamknął walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. (mz)