XV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Sesja z absolutorium

Opublikowano:

W poniedziałek 28 czerwca odbyła się XV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2019 r. Na 14 obecnych radnych wszyscy jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 103,3% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące wykonano w 99,87% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 95,33% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące w 94,57%, majątkowe w 98,81%. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosiła 10,6% do dochodów wykonanych w 2019. W minionym roku Gmina zrealizowała inwestycje za łączną kwotę ponad 11 mln zł.

Po udzieleniu absolutorium wójt podziękował wszystkim za rok wytężonej pracy /– dziękuję Radzie za udzielone absolutorium. Dziękuję za współpracę pracownikom i współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa, Radzie Gminy, sołtysom i radom sołeckim, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Ludowym Zespołom Sportowym, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz przedsiębiorcom –/ dodał. Podkreślił także, że gmina znajduje się w dobrym stanie finansowym i gospodarczym, a to oznacza, że istnieje potencjał i możliwość dalszego rozwoju. 

źródło UG Lubawa