Radni klubu „Inicjatywa dla Lubawy” złożyli wniosek o zwołanie Sesji Rady Miasta

Opublikowano:

W związku z doniesieniami medialnymi, które pojawiają się w przestrzeni publicznej od końca grudnia, a dotyczą funkcjonowania spółki (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) oraz jednostki (Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie) stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubawa, w dniu wczorajszym, korzystając z uprawnienia wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, radni z klubu "Inicjatywa dla Lubawy" Tomasz Gul, Dariusz Kawka, Patryk Łowin i Piotr Pokojski, złożyli wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Lubawa o zwołanie sesji Rady Miasta Lubawa.

Proponowany we wniosku porządek obrad ma zapewnić kierownikom ww. jednostek możliwość szczegółowego wyjaśnienia wszelkich powstałych wątpliwości, a wszystkim radnym pozwolić na późniejsze zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przewodniczący Rady Miasta na wniosek co najmniej jednej czwartej składu rady (4 radnych) ma obowiązek zwołania sesji w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia wniosku.

Radni zdają sobie sprawę z odpowiedzialności jaka spoczywa na Radzie Miasta Lubawa, jednym z organów nadzorujących działanie miejskich jednostek. Dlatego uważają, że przedstawione na sesji informacje powinny dać prawdziwy obraz sytuacji, który następnie zostanie poddany ocenie.

Wniosek prezentujemy w załączeniu. 

źródło: FB Inicjatywa dla Lubawy  
foto: mz