W środę, 27 marca 2019 r. odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Były to pierwsze po trzymiesięcznej przerwie obrady zwołane przez Przewodniczącego Rady Miasta, stąd materiał nad którym musieli debatować radni był bardzo obszerny.
(2019-04-02)
W czwartek 28 marca odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Lubawa z udziałem sołtysów kadencji 2015-2019. Na zakończenie posiedzenia wójt gminy Tomasz Ewertowski oraz przewodniczący Rady Jan Laskowski podziękowali włodarzom wsi za 4-letnią pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz współdziałanie z samorządem gminnym.
(2019-03-29)
W środę 27 lutego odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 15 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023, zmiany uchwały budżetowej,
(2019-03-01)
W środę 17 stycznia w restauracji Copernicus odbyła się coroczna Konferencja Noworoczna Gminy Lubawa. Była to okazja do podsumowania zadań inwestycyjnych, kulturalnych i społecznych zrealizowanych w 2018 roku oraz złożenia podziękowań osobom i jednostkom współpracującym z gminą.
(2019-01-17)
W piątek 28 grudnia odbyła się IV zwyczajna, zarazem ostatnia w tym roku, sesja Rady Gminy Lubawa. Najważniejszym jej puntem było uchwalenie budżetu na przyszły rok. Zakłada on 10 mln 405 tys. zł wydatków majątkowych w tym 3 mln 145 tys. zł na drogi gminne.
(2018-12-29)
12 grudnia odbyła się III zwyczajna Rady Gminy Lubawa. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Po przedstawieniu sprawozdania wójta między sesjami radni podjęli szereg uchwał między innymi w sprawach zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023.
(2018-12-15)
30 listopada odbyła się II sesja Rady Gminy, w której uczestniczyło 15 radnych.Wójt Tomasz Ewertowski przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. W swojej informacji poinformował radnych między innymi o podpisaniu umowy z firmą Musa na przebudowę drogi w miejscowości Zielkowo
(2018-12-05)
Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Gminy Lubawa odbyła się 22 listopada. Z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Elblągu obrady otworzył radny senior Benedykt Czarnecki, który do czasu wyboru Przewodniczącego przewodniczył obradom.
(2018-11-23)
W środę 17 września w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej w Tuszewie. Umowa dotyczy przekazania dotacji celowej w wysokości 703 514,00 zł.
(2018-10-19)
27 września br. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Gminy Lubawa odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Lubawa.W pierwszej części wyróżniono uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za wyniki w nauce i sporcie o czy informowaliśmy naszych czytelników.
(2018-10-04)
Trwają przebudowy gminnych dróg Omule-Szczepankowo w miejscowości Omule oraz Łążyn-Szczepankowo w miejscowości Łążyn. Obie inwestycje zostaną w 50 proc. dofinansowane z budżetu państwa.
(2018-09-07)
Gmina Lubawa przystąpiła do realizacji zadania związanego z uruchomieniem usług opiekuńczych w formie teleopieki. Jest to system powiadamiania ratunkowego stosowany u osób o obniżonej samodzielności, w tym osób starszych, niepełnosprawnych lub chorych.
(2018-08-14)
W piątek 29 czerwca odbyła się ostatnia przed wakacjami sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 14 radnych, którzy m.in. przyjęli informację o stanie zaawansowania inwestycji w gminie Lubawa oraz Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 za 2017 rok.
(2018-07-05)
We wtorek 29 maja odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2017 r. Na 13 obecnych radnych wszyscy jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
(2018-06-01)
W czwartek 29 marca odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 15 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany uchwały budżetowej,zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego, przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej
(2018-04-05)
W środę 28 lutego odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 14 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023, zmiany uchwały budżetowej,
(2018-03-02)
30 stycznia odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyło 13 radnych. Do porządku sesji radni, na prośbę wójta, wprowadzili dwa dodatkowe punkty dotyczące pomocy finansowej dla powiatu iławskiego i pomocy rzeczowej dla powiatu iławskiego
(2018-02-03)
W poniedziałek 15 stycznia w restauracji Copernicus odbyła się coroczna Konferencja Noworoczna Gminy Lubawa. Była to okazja do podsumowania zadań inwestycyjnych, kulturalnych i społecznych zrealizowanych w 2017 roku.
(2018-01-17)
W czwartek 28 grudnia odbyła się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni. Po zatwierdzeniu porządku obrad Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, w którym m.in. poinformował o odbiorach technicznych przebudowanych odcinków dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy w miejscowościach: Wiśniewo, Lubstynek, Prątnica-Szczepankowo i Gutowo.
(2017-12-30)
XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, która odbyła się środę 29 listopada, rozpoczęła się od uroczystego podziękowania za współpracę i pożegnania odchodzącego na emeryturę st. bryg. Macieja Jasińskiego, komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.
(2017-11-30)
We wtorek 31 października odbyła się XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 15 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022, zmiany uchwały budżetowej oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubawa.
(2017-11-03)