XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

24 maja 2017 r., tj. w środę o godz. 9:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji uczestniczyło 13 radnych. Do porządku sesji dodano punkt o zmianie nazwy Placu 700-lecia. Po zatwierdzeniu porządku sesji radni przystąpili do obrad. Burmistrz przedstawił informację z działalności między sesjami. 

W dalszej części Przewodniczący Rady i zastępcy wręczyli  burmistrzowi i współpracownikom statuetkę Złote Runo, którą otrzymali 23 maja br. w Olsztynie. Samorząd województwa warmińsko‐mazurskiego tego dnia zorganizował Forum Samorządowe Warmii i Mazur „Złote Runo”, którego częścią było wręczenie statuetek i dyplomów „Złotego Runa” samorządom wyróżniającym się gospodarnością. Statuetkami i dyplomami uhonorowano najbardziej gospodarne samorządy, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na inwestycje.

Statuetki „Złotego Runa” otrzymały w kategorii miast: Lubawa, Iława, Elbląg i Nowe Miasto Lubawskie.

W dalszej części sesji odczytano uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lubawy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2016 rok.

Odczytano opinie Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2016 rok, podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2016 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Marian Kasprowicz  przedstawił wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa za 2016 rok. Po odczytaniu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubawa z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium. Dochody zrealizowane zostały za rok 2016 w 99% zaś wydatki w 95% pozostała nadwyżka ponad 50 tys. Przyjęto raport z monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Lubawa na lata 2016 – 2021.

Podjęto uchwały w sprawach: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, dokonano zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami  konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego, przyjęto do realizacji gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),przyjęto do realizacji gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie „GRYPA 60+” (po zarejestrowaniu w Przychodni Miejskiej w Lubawie), w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Lubawa do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu (na ul Poznańskiej  i Rzepnikowskiego). 

Podjęto uchwałę o zmianie nazwy Plac 700-lecia na Plac Zamkowy, dokonano zmiany ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok, zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Lubawa na lata 2017-2039 oraz dokonano zmian w budżecie miasta Lubawa na 2017 rok. 

P.S.

Nieoficjalnie dowiedziałem się, że z wnioskiem w sprawie  zmiany nazwy Placu 700-lecia na Plac Zamkowy do Przewodniczącego Rady Miasta zwróciło się dwóch uczniów lubawskiego gimnazjum: Paweł Goniszewski i Błażej Dzik po konsultacji  z nauczycielem historii p. Krzysztofem Wiecierzyckim. Uczniowie Ci startowali do sejmu młodzieżowego i w ramach tego projektu właśnie powstał ten wniosek. 

(mz)