XXIII sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W czwartek 29 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W ostatniej w tym roku sesji uczestniczyło 14 na 15 radnych.

Po sprawozdaniu z działalności Wójta w okresie między sesjami, głos zabrał Karol Jacuński, prezes Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, który poinformował zebranych, iż Związek postanowił odznaczyć Wójta Gminy Lubawa - Tomasza Ewertowskiego, Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa.

Odznaczenie zostało przyznane jako wyraz uznania za prowadzoną współpracę, zachowywanie pamięci narodowej oraz upowszechniania szczytnych tradycji kombatanckich. Wójt dziękując za wyróżnienie podkreślił, że jest to dla niego zaszczyt, a mówienie o naszej tożsamości i historii traktuje jako obowiązek.

W dalszej części obrad, po zaopiniowaniu przez stosowne komisje i RIO w Olsztynie, radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubawa na lata 2017–2022 oraz budżet Gminy Lubawa na 2017 rok. Uchwała budżetowa przewiduje:

dochody budżetu 44.324.188,00 zł

z tego: dochody bieżące 43.520.188,00 zł

dochody majątkowe 804.000,00 zł

wydatki budżetu 46.703.826,00 zł

Deficyt budżetu 2.379.638,00 zł zostanie pokryty z kredytów w kwocie 1.600.000,00 zł oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 779.638,00 zł.

Radni podjęli także uchwały w sprawach: zawarcia porozumienia międzygminnego; Programu opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa w 2017 r.; Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz w sprawie przystąpienia Gminy Lubawa do realizacji Projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (mz)

Biuletyn_GRUDZIEN.pdf