XXVI zwyczajną sesję Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

21 grudnia 2016 r., tj. w środę o godz. 9.15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Ostatnią w tym roku sesję miała także Młodzieżowa Rada Miasta.

Po sprawozdaniu z działalności  Burmistrza Miasta w okresie między sesjami, wręczono odznaczenia mieszkańcom naszego miasta: Piotrowi Truszczyńskiemu i Tadeuszowi Musiałowi za pomoc finansową dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Odznaczenia wręczył Prezes Zarządu Związku Pan Karol Jacuński.

W dalszej części obrad, po zaopiniowaniu przez stosowne komisje i RIO w Olsztynie, radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Lubawa na lata 2017–2039; Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2039 przewiduje w roku 2017: 

dochody ogółem 49,336.825,34 zł

dochody bieżące 41.057 934,26 zł

dochody majątkowe  8.278 891,08 zł

wydatki ogółem  51 741602,34 zł

deficyt budżetowy w 2017 roku 2 404 777,00 zł

Przewidywana kwota długu na koniec roku 2017 - 12 811 205,21 zł

Z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2017-2039 wynika, że relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach następnych zostanie zachowana.

Podczas tej sesji radni uchwalili budżet miasta Lubawa na 2017 rok: dochody w wysokości 49.336.825,34 złotych, wydatki w wysokości 51.741.602,34 zł. Deficyt 2.404.777

Podjęto uchwały w sprawach: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2017 rok; przyjęto Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lubawa na 2017 rok.

Uchwalono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa; ustalono wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok - OSiR; zatwierdzono plan pracy stałych Komisji Rady Miasta na rok 2017. (mz)