XXV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

30 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Po przegłosowaniu porządku obrad sesji, burmistrz przedstawił informacje z działalności między sesjami.

Radni Podjęli uchwały w sprawach: nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie, zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie,

>>>materiał filmowy dotyczący 4 uchwał

przekazania petycji, ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

>>>materiał filmowy dotyczący kolejnych uchwał 

wniesienia majątku Gminy Miejskiej Lubawa na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubawie, przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa, nadali nazwę jednej z ulic na terenie miasta Lubawa ulica Rolna. 

>>>materiał filmowy z uchwał 

Przyjęto także program współpracy miasta Lubawa na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Lubawa na lata 2016 – 2039, dokonano zmiany w budżecie miasta Lubawa na 2016 rok.

Przewodniczący Rady Miasta pogratulował Pani Bożenie Knabe, która została uhonorowana z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 29 listopada przez wojewodę warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego statuetką „Amicus Bonus”. 

Radny Janusz Sobiechowski w ostatnim punkcie sesji zapytał, czy w związku z zapowiadającymi mrozami, nasze łabędzie mają zapewnione miejsce na zimę? Stosownej odpowiedzi udzielił dyrektor OSiR.

(mz)