XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

Dnia 27 kwietnia odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
Obok stałych punktów porządku obrad radni przyjęli: ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015, informację o stanie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gminy,sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto rada podjęła uchwały w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy na lata 2016 – 2021
- zmiany budżetu
- korekty sposobu wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży radnym, oraz
- udzielenia pomocy finansowej powiatowi iławskiemu na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa tj. drogi : Targowisko Dolne – Rakowice – Zajączkowo, oraz w miejscowości Złotowo.

W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami Wójt poinformował m.in. on podpisaniu z firmą Skanska S.A. w Warszawie umowy na przebudowę drogi gminnej Kazanice – Rożental oraz przebudowę drogi w miejscowości Kazanice, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019. Koszt inwestycji to ok. 1,1 mln złotych, z czego dofinansowanie z w/w programu wynosi 50 %.
Wójt poinformował również o wyłonieniu wykonawców na przebudowę dróg powiatowych Targowisko- Rakowice- Zajączkowo, oraz w Złotowie, na które Gmina Lubawa udzieliła pomocy finansowej, a także przedstawił  sprawozdanie z udziału w różnego rodzaju spotkaniach i naradach roboczych.

(mz)