XXX-ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

30 grudnia o godz. 11:00 w sali sesyjnej odbyła się  XXX-ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
Porządek obrad sesji przewidywał między innymi: Wręczenie Złotego Medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Podczas Sesji Rady Gminy Lubawa Szef Wydziału Rekrutacji mjr Adam Trypucki z Ostródy uroczyście nadał Pani Teresie LEDUCHOWSKIEJ złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej.

Medal „Za zasługi dla obronności Kraju” jest polskim odznaczeniem wojskowym nadawanym przez Ministra Obrony Narodowej ustanowionym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 roku. Przyznawany jest osobom, które swoją pracą lub działalnością przyczyniają się do rozwoju i umacniania obronności kraju, a także rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy - powiedział mjr Adam Trypucki.

Wyróżniona Pani Teresa LEDUCHOWSKA jest matką sześciu żołnierzy, którzy służyli w Wojsku Polskim: Marka, Stanisława, Grzegorza, Jerzego, Gabriela i Romana.

Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. Zapraszamy do wysłuchania w całości >>>kliknij

Następnie radni przystąpili do uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na 2014 rok:
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2014-2020,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020,
c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2014-2020,
d) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na 2014 rok,
e) odczytanie opinii wypracowanej przez Komisje Rady Gminy o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok,
f) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na 2014 rok.
dochody: 30.483.777,00 zł
wydatki: 32.378.777,00 zł
wydatki majątkowe: 3.507.000,00 zł
deficyt: 1.895.000,00
Za uchwaleniem budżetu głosowało 13 radnych, jeden głos był wstrzymujący, jeden przeciw.

Ponadto podjęto uchwały w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2013-2020,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) zawarcia porozumienia międzygminnego,
d) zawarcia porozumienia międzygminnego,
e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
f) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
g) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,
h) wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Lubawa do pilotażu wdrażania Modelu Lokalnej Współpracy, realizowanego w ramach projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym”,
i) utworzenia Zespołu Synergii Lokalnej w związku z realizacją pilotażu wdrażania Modelu Lokalnej Współpracy, realizowanego w ramach projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym”.
j) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”,
k) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

(mz)

 


Komentarze

Leonid

Ty!!Fredek!!! krytykujesz,a później i tak wzorujesz się.Za jakiś czas na twojej stronie będzie podobne papugowanie. 

(2014-01-07 14:37:10)
Brat Oli

Teraz  oprócz medalu,  PO i PSL odejmą sobie od koryta  forsę i dołoża  Pani  dodatek do emerytury

(2014-01-02 17:28:25)
Fredek

Z całym szacunkiem dla MATKI chłopaków, ale medal ten, to jeden z wielu reliktów minionej epoki. Tfuuu... na psa urok!

(2014-01-02 17:21:22)