XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W czwartek, 28 listopada odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował uczestników sesji m.in. o odbytych spotkaniach roboczych z projektantami oraz wykonawcami gminnych inwestycji.

Na początku listopada odbył się odbiór techniczny I etapu przebudowy chodnika w Omulu. Termin zakończenia całej inwestycji przewidziano na 15 czerwca 2014 roku. Zakończono przebudowę chodników w miejscowościach: Tuszewo, Mortęgi i Łążyn. Rozpoczęto także remonty dróg gruntowych na terenie gminy. Do tego celu zakupiono 1000 ton kruszywa 0,31 mm oraz 3000 ton kruszywa 0,63 mm.

Ponad to trwa budowa budynku socjalnego w Szczepankowie. Wartość tej inwestycji wynosi ok. 900 tys. zł, a planowany termin jej zakończenia to listopad przyszłego roku. W Łążynie realizowana jest modernizacja piętra świetlicy wiejskiej oraz budowa kładki dla pieszych na rzece Struga.

Natomiast przy budynku Zespołu Szkół Grabowo-Wałdyki osuszanie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi. Ogłoszony także został przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie oraz rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach wraz ze strażnicą.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2013-2020,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Lubawa do realizacji w latach 2013-2014 projektu systemowego pn. „Aktywna rodzina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
e) zmiany uchwały Nr III/18/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016,
f) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
g) Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
h) zatwierdzenia planów pracy Komisji rady na 2014 rok,
i) planu pracy Rady na 2014 rok. (mz)