Ogłoszenie!

Opublikowano:

Urząd Gminy Lubawa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa", które realizowane będzie w latach 2019-2020 w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa".

1. Typy projektów:
a) demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest
b) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia
c) unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku
2. Dofinansowanie uruchomione będzie po otrzymaniu przez Gminę Lubawa dotacji z Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wydzieleniu środków finansowych
w budżecie Gminy.
3. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
W ramach programu gmina przygotuje wniosek i podejmie działania związane z pozyskaniem środków na usunięcie azbestu. Po stronie właściciela nieruchomości pozostanie wykonanie nowego poszycia dachowego i skompletowanie dokumentów.

Wnioski należy składać osobiście w terminie do 26.07.2019 r. w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, budynek B, pok. 23.

Wszelkich informacji udziela osobiście Pan Szymon Szauer pracownik Urzędu Gminy Lubawa – pokoju nr 23, bud. B  lub telefoniczne pod nr tel. 89 645 54 60, 884 209 049. Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.bip.gminalubawa.pl, u Sołtysów oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 23.
Wnioski złożone po w/w terminie nie będą uwzględniane do realizacji w  latach 2019-2020.

Fijewo, 9.07.2019 r.  Wójt Gminy Lubawa
 /-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski