XXVII sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

30 czerwca odbyła się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 13 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022,
- zmiany uchwały budżetowej, zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

- gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubawa na lata 2017-2022.

Radni wyrazili wolę przystąpienia z Powiatem Iławskim do realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa; droga Nr 1355N odc. Omule-Prątnica, droga Nr 1345N odc. Lubawa-Mortęgi – granica powiatu”  w ramach Programu „Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i zabezpieczenia w budżecie na 2018 rok środków finansowych na realizację tego zadania, pomocy finansowej powiatowi iławskiemu z budżetu gminy na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa.

Obecny na sesji komendant komisariatu policji w Lubawie Artur Sybilewski poinformował  o zmianie na stanowisku dzielnicowego. Dzielnicowym został mieszkaniec gminy - Sławomir Łukaszewski.

Podczas sesji uroczyście pożegnano wieloletniego pracownika Urzędu Gminy - radcę prawnego Tadeusza Szczepańskiego, który po ponad 40 latach pracy i 30 latach na stanowisku radcy prawnego, najpierw w urzędzie miasta i gminy Lubawa, a następnie po podziale - w urzędzie gminy, zdecydował się przejść na emeryturę.

W części zapytania, mieszkaniec Sampławy Zbigniew Skomorowski kolejny raz poruszył temat związany z wylewaniem gnojowicy przez sąsiadów na sąsiadujące pole. Stosownej odpowiedzi udzielono w części odpowiedzi na zapytania. (mz)