XXX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

26 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W porządku obrad, oprócz stałych punktów, znalazły się m.in. sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Lubawa z organizacjami pozarządowymi, radni dokonali oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Miasta Lubawa.

Przyjęto sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta za rok 2016 oraz sprawozdanie z realizacji Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa, przyjęto sprawozdania z działalności organizacyjnej, finansowej i sportowo-rekreacyjnej OSIR za rok 2016 po odczytaniu opinii Komisji Rady Miasta.

Podjęto uchwały:

Zatwierdzające roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie. Rada pozytywnie zaopiniowała i oceniła wypracowany zysk 49618 zł za 2016 rok. Decyzję o podziale zysku radni pozostawili w gestii kierownika ośrodka.

Udzielono Niepublicznemu Zakładowi Opieki Długoterminowej p.w. Szpital św. Jerzego w Lubawie dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 20 tys. złotych.

Udzielono Parafii Św. Anny dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru. Także na kwotę 20 tys. zł.

Przyjęto program „Lubawska Karta Seniora” oraz nadano nazwy ulic na terenie Lubawy. Zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2017 – 2039, dokonano zmian w budżecie na rok 2017. Zmieniono uchwalę w sprawie wniesienia majątku Gminy Miejskiej na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

W punkcie zapytania i wolne wnioski radni pytali o bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania miasta. (mz)