XXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

28 marca 2017 o godz. 9:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Po sprawozdaniu z działalności burmistrza między sesjami, radni po zaopiniowaniu stosownych komisji, przyjęli sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyjęli informację z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2015-2017 za rok 2016, przyjęli sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademia Maluszka” i Przedszkola Miejskiego w Lubawie, sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, z działalności Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich, Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie.

Podjęto uchwały w sprawach: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie, uchwalono regulamin targowisk miejskich w Lubawie, udzielono pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego, zmieniono uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Określono kryteria rekrutacji do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Lubawa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określono liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania określono kryteria obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubawa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Udzielono  pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu kwotę 24 tys. zł. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Rakowice – Lubawa na odcinku Targowisko Dolne – Lubawa, ul. Przemysłowa w Lubawie”

Wyrażono zgodę na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, zmieniono uchwały w sprawie przyjęcia programu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Lubawa w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”, dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2017 – 2039 oraz zmian w budżecie miasta Lubawa.

W punkcie zapytania i wolne wnioski głos zabrali radny Janusz Sobiechowski, radny Marian Kasprowicz, radna Anna Tańska, Grzegorz Rolka. Pytania dotyczyły bieżącego funkcjonowania naszego miasta. Stosownych odpowiedzi radnym udzielił Kierownik Referatu Inwestycyjnego, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji Sławomir Jamroży.

Uczniowie Gimnazjum: Natalia Ochocka i Mateusz Rytlewski, którzy biorą udział w projekcie rekrutacyjnym do Sejmu Dzieci i Młodzieży zwrócili się do Rady Miasta Lubawa o usunięcie symboli totalitarnych z naszej okolicy. Ponadto zwrócili się z prośbą do Rady, aby rondo u zbiegu ulic  Kopernika i ul. Grunwaldzkiej otrzymało imię Józefa Zażembłowskiego. Wnioskują także o ustawienie tablicy informacyjnej przy miejscu pamięci żołnierzy radzieckich.

wnioski:
wniosek_Zażembłowski.pdf
Wniosek1.pdf

(mz)