XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

28 kwietnia w sali sesyjnej urzędu odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, w której uczestniczyło 14 radnych. Na wstępie burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z działalności między sesjami. 

Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad, radni po odczytaniu sprawozdań komisji, przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Lubawa z organizacjami pozarządowymi, oraz zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe za rok ubiegły Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie.

Radni Miasta udzielili dotacji w wysokości 20.000 złotych parafii pw. Św. Jana z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na kościele św. Jana oraz dotację w wysokości 8.500 złotych dla Zakładu Opieki Długoterminowej pw. „Szpital św. Jerzego”.

W związku z planowaną kontynuacją remontu ulicy Kupnera Rada Miasta podjęła uchwałę o przekazaniu dotacji celowej w wysokości 150.000 złotych samorządowi województwa.

Podczas sesji podjęli uchwałę o nadaniu nazw dwóm ulicom: Jabłonowa i Zbożowa. Zmieniono także regulamin korzystania z Łazienek.

Przewodniczący Rady Miasta Jan Sarnowski odczytał pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w sprawie Andrzeja Kleiny, który wniósł do urzędu o stwierdzenie nieważności podjętej na sesji 24 lutego 2016 roku uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lubawa, którą Rada uznała za bezzasadną.
Wojewoda w odpowiedzi poinformował radę, że nie widzi przesłanek o stwierdzeniu nieważności podjętej uchwały przez Radę Miasta.

W punkcie zapytania radni pytali o ul. Poznańską - zniszczony chodnik na tej ulicy, dalszą rewitalizację ulic wokół rynku, zwrócono się także do burmistrza w sprawie wykonania spowalniaczy na ul. Matejki.
Stosownych odpowiedzi radnym udzielił burmistrz i z-ca. (mz)