XVI sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W czwartek 31 marca odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyli wszyscy radni, którzy m.in. przyjęli sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa za 2015 rok oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami relacja wideo >>>

Radni podjęli uchwały w sprawach zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021, zmiany uchwały budżetowej, przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Lubawa oraz projektu uchwały dotyczącego regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.

W punkcie obrad dotyczącym składania wniosków i interpelacji  mieszkaniec Fijewa zadał pytanie dotyczące stanu drogi gruntowej za parkiem w Fijewie. W odpowiedzi Wójt poinformował, że tak jak co roku komisja drogowa w najbliższym czasie będzie objeżdżała gminne drogi gruntowe i następnie ustali kolejność ewentualnych remontów i napraw. Wójt odniósł się także do sprawy niszczenia dróg, zwracając uwagę, że często mieszkańcy zmieniają konfigurację terenu, co powoduje, że wody gruntowe zostają przekierowane z działki na drogę, a to wpływa na proces niszczenia drogi.

Na sesję zostali zaproszeni wyróżniający się hodowcy bydła mlecznego z terenu lubawskiej gminy. Co roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Oddział w Olsztynie dokonuje oceny wyróżniających się producentów mleka i materiału hodowlanego.

W tym roku z terenu gminy i miasta Lubawa wyróżniono właścicieli 5 gospodarstw:
Ewę i Mariusza Mazurowskich z Lubawy, Jerzego Fafińskiego z Czerlina, Jana Grubalskiego z Wałdyk, Piotra Góralskiego z Byszwałdu, Ewę i Mariusza Orzechowskich z Pomierek.

Osoby te zostały nagrodzone okolicznościowymi statuetkami. Statuetki wraz z gratulacjami przekazali wójt Tomasz Ewertowski oraz kierownik Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – oddział w Olsztynie Zdzisław Szewczak.
Zdzisław Szewczak poinformował zebranych, że ocenie na terenie gminy Lubawa podlegało 29 obór oraz 696 krów, średnia wydajność mleka wyniosła 7.700 kg. 

(mz)