XV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

24 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego (19/20 stycznia) w wieku 91. lat, Honorowego Obywatela Miasta Lubawa dr Jerzego Szewsa.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami. (Zapraszamy do obejrzenia relacji)

Po odczytaniu opinii Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego przyjęto sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie za rok 2015; przyjęto sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa za rok 2015  oraz sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa za 2015 rok.

Po odczytaniu stanowiska Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego przyjęto sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie za rok 2015.

Podjęto uchwały w sprawach:

- zmian w Statucie Miasta Lubawa;

- określono kryteria rekrutacji do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Lubawa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania;

- określono kryteria w obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz do klas pierwszych publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubawa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium;

- określono warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Lubawa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu;

- przyjęto uchwałę Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2016 r.;

- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w kwocie 2000 złotych;

- udzielono Województwu Warmińsko–Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji „My-Guide” - mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach w kwocie 3 tys. złotych;

- podwyższono stawkę opłaty targowej;

- udzielono pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko–Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z finansowaniem Biura Regionalnego w Brukseli w kwocie 1910 zł;

- nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa (dwóch działek);

- podjęto uchwałę w sprawie wniesienia majątku Miasta Lubawa na podwyższenie kapitału zakładowego Lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubawie do kwoty 150 tys;

- przyjęto uchwałę w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Lubawa na lata 2015 – 2030”;

- nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na terenie miasta Lubawa im. Magdaleny Mortęskiej u zbiegu ul. Składowej i Dworcowej;

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2016–2039 i budżecie miasta Lubawa na 2016 rok;

W punkcie pytania i wolne wnioski radny Józef Kurszewski zgłosił wniosek o tablicę upamiętniającą postać siostry Antoniny Sznajder ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.
R
adna Iwona Pruchniewska zwróciła uwagę na brak tablic informacyjnych dla mieszkańców o imprezach, które organizuje się w naszym mieście z uwzględnieniem tych, którzy nie czytają lokalnej prasy i nie korzystają z internetu oraz spytała o możliwości wykonania parkingu na ul. Witosa.
Radny Janusz Sobiechowski zapytał o przyczynę zapadnięcia się gruntu na rynku.

Odpowiedzi na pytania udzielił burmistrz Maciej Radtke oraz z-ca Stanisław Kieruzel.

Na zakończenie rozpatrzona została skarga na działalność Burmistrza Miasta Lubawa skierowana do Rady Miasta przez Pana Andrzeja Klejna.
Zapraszamy do wysłuchania uzasadnienia Rady Miasta oraz wypowiedź Pana Andrzeja Kleina


 
(mz)