VII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W piątek 24 kwietnia odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni. Na obradach pojawili się także nowo wybrani sołtysi z miejscowości, w których odbyły się już wybory sołtysów i rad sołeckich. Wójt pogratulował sołtysom wyboru i zaprosił do współpracy, poinformował również, że w środę 6 maja o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie robocze z sołtysami.

W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt poinformował m.in. o wyznaczonych na terenie gminy miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta RP 10 maja 2015 roku.

Do miejsc tych należą dla urzędowych obwieszczeń wyborczych: tablice ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz we wszystkich wsiach sołeckich na terenie gminy; dla plakatów wszystkich komitetów wyborczych: okna i drzwi wszystkich świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy.

Dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Byszwałd – etap II. Wykonawcą jest Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o. Na dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013 została podpisana umowa z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zakończyła się organizacja placów zabaw przy sześciu szkołach na terenie gminy w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubawa”. W ramach tego samego projektu realizowana jest także dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych. Projekt jest realizowany od ubiegłego roku, w 100% finansowany ze środków zewnętrznych w wysokości ponad. 600 tys. zł.

W omawianym okresie wójt uczestniczył także w licznych spotkaniach, m.in. z projektantami i wykonawcami prowadzonych i planowanych inwestycji gminnych czy w zebraniach wiejskich, na których wybierano sołtysów i rady sołeckie.
Kończąc wójt poinformował, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych na 31 maja 2015r. Zgłoszenie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania upływa 11 maja 2015 r. Siedzibą Komisji Okręgowej będzie Urząd Gminy Lubawa.

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i interpelacji najwięcej emocji wzbudził temat szkód wyrządzanych przez dziki oraz niskich odszkodowań przyznawanych przez koła łowieckie. W odpowiedziach wójt podkreślił, że ani on ani rada gminy nie ma mocy sprawczych w tym temacie. Kwestię wysokości przyznawanych odszkodowań czy sposobu ich naliczania może zmienić Sejm.

Przypomniał także, że wielokrotnie były organizowane spotkania w urzędzie z przedstawicielami kół łowieckich, sołtysów i związków zawodowych. Zaznaczył, że jeżeli jest potrzeba kolejnego spotkania z łowczym, to zostanie ono zorganizowane.

Radni podjęli uchwały w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2015-2020,
- zmiany uchwały budżetowej,
- przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Rumienicy Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur w Iławie
- rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, która została uznana za bezzasadną. (elubawa)