V zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W poniedziałek 16 lutego odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt poinformował m.in. o rozstrzygnięciu przetargu na budowę kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Byszwałd – etap II.  Na dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013 została podpisana umowa z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2015 roku. 

W omawianym okresie wójt uczestniczył także w licznych spotkaniach, m.in. z projektantami i wykonawcami prowadzonych i planowanych inwestycji gminnych czy w zebraniach sprawozdawczych w jednostkach OSP gminy Lubawa. Wójt wysłał również pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Departamentu Dróg i Autostrad w Warszawie w sprawie ujęcia przebudowy drogi krajowej nr 15 na odcinku Nowe Miasto Lubawskie – Ostróda do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Pismo zostało również wystosowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w sprawie realizacji zadania ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Fijewo droga nr 541 tj. od istniejącego ronda przy parku gminnym do posesji Urzędu Gminy.

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i interpelacji na temat trudnej sytuacji w rolnictwie głos zabrał przedstawiciel związków zawodowych, który jednocześnie zaapelował do radnych i sołtysów o pomoc w zorganizowaniu  wyjazdu do Warszawy i przyłączenie się do protestu.

Poruszona została także sprawa organizacji spotkania z łowczym na temat szkód wyrządzanych przez dziki i bobry. Radna powiatowa  zapytała komu służyła organizacja gminnej konferencji noworocznej, ile ona kosztowała i dlaczego  nie odbyła się  np. w świetlicy w Szczepankowie, a w restauracji? O pomoc do wójta, radnych i sołtysów  apelował także mieszkaniec  Łążyna poruszając temat waloryzacji rent i emerytur.

W odpowiedziach wójt podkreślił, że prośby dotyczące zmiany sytuacji w rolnictwie czy rewaloryzacji emerytur nie leżą w kompetencjach Gminy, która nie ma takich mocy sprawczych tylko Sejm. Natomiast to, co jest możliwe do zrobienia jest robione. Zostało zorganizowane  spotkanie z Wojewodą dla przedstawicieli rolników, związków zawodowych i spółdzielni rolniczych związanych z terenem lubawskiej gminy. Została przekazana petycja i nakreślone problemy jakie istnieją w rolnictwie. Poruszony został temat opłacalności produkcji trzody chlewnej i produkcji mleka czy sprawa odstrzału dzików. 

W odpowiedzi  radna powiatowa usłyszała, że konferencja miała na celu pokazanie działalności i osiągnięć gminy, że podobne odbywają się w wielu gminach, są  promocją dla gminy.

Wójt stwierdził, że w sprawach w których Gmina nie ma mocy sprawczych można tylko apelować, organizować spotkania z posłami, czy podejmować stosowne stanowiska.
Kończąc zaznaczył, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie z łowczym, na którym rolnicy będą mogli poruszyć temat szkód wyrządzanych przez dziki i bobry.

Podczas obrad sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2015-2020,zmiany uchwały budżetowej, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego,
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa w 2015 roku, Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Lubawa na lata 2015-2017, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. (mz)

Komentarze

Wyborca do mieszkaniec

na pewno nie ja. może dzieci w szkole zastraszyła, że jak rodzice na nią nie zagłosują, to ich do następnej klasy nie przepuści ;)


 

(2015-02-21 17:18:37)
Mieszkaniec

Ciekawe kto ją wybrał?????


 

(2015-02-20 22:14:42)
Wyborca

a sampławska Pani Radna jakzwykle przysypia... 

(2015-02-20 16:11:32)