IV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

We wtorek, 30 grudnia odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni. W zastępstwie wójta Tomasza Ewertowskiego, który tego dnia był nieobecny, sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami odczytał wicewójt Marian Licznerski. 

W okresie od poprzedniej sesji, 16 grudnia, odbył się m.in. ostateczny odbiór inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Byszwałd – etap I, w trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg dotyczący etapu II. 

Wójt uczestniczył także w wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w konferencji podsumowującej realizacje projektu systemowego „Aktywna Rodzina” oraz w spotkaniach z projektantami prowadzonych i planowanych inwestycji gminnych.

W punkcie zapytania radna powiatowa Katarzyna Granacka z mównicy skierowała pytania do radnych:
- Czy od czasu wyborów od czasu zaprzysiężenia pan Wójt podniósł swoje kwalifikacje, skończył jakieś studia podyplomowe? Czy kwota ustalona w marcu 2010 roku przekraczająca 9 000 brutto jest małą kwotą? Wdaje mi się że nie. Czy to jest moralne?

W odpowiedzi Przewodniczący Rady Jan Laskowski podkreślił, że nie jest to podwyżka, ale ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta.
- Kampania wyborcza się skończyła. Wójt Tomasz Ewertowski nie jest po raz pierwszy wybrany 16 grudnia, ale obowiązki pełni od 2002 roku. Wójt jest osobą sumienną, wykonująca dobrze swoje obowiązki, w sposób racjonalny dysponuje środkami publicznymi. Apelowałem, aby odrzucić wszelkie polityczne powiązania. Chciałbym przypomnieć, że mieszkańcy wybrali Nas, abyśmy podejmowali decyzje, które należą do naszych kompetencji.

W trakcie sesji radni podjęli uchwały m.in. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na 2015 rok.
Dochody budżetu wyniosą 30 780 059 zł,
wydatki 31 747 859 zł, z czego 2 911 500 zł to wydatki majątkowe.
Prognozowana kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 3 961 600 zł 

Radni, przy jednym głosie wstrzymującym, przegłosowali także uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta Gminy Lubawa. Wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości 10.696 zł brutto i jest to, według doniesień prasowych, jedno z niższych wynagrodzeń okolicznych włodarzy. Składa się ono z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego oraz dodatku stażowego, który wynika z obowiązujących przepisów.

W dalszej części sesji radni głosowali w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom, która została ustalona na kwotę 320 zł. 

Natomiast radny za udział w pracach Rady Gminy i jej komisji otrzymuje dietę miesięczną: przewodniczący – 1320 zł, wiceprzewodniczący – 850 zł, przewodniczący stałych komisji – 800 zł, zastępca przewodniczących komisji – 750 zł oraz radny nie pełniący wymienionych funkcji – 700 zł.

(mz)

Komentarze

Obserwator

A czy Pani radna powiatowa Katarzyna Granacka postępowała moralnie będąc w ciąży startowała na stanowisko wójta Gminy Lubawa, a później iść na urlop macierzyński, sama brała by wysokie wynagrodzenie a inni by mysieli pracować ciężko za nią, to dopiero by było marnowanie pieniędzy z Naszych podatków, co Pani sobie myślała podejmując tak nie odpowiedzialne decyzje. Kierowała się Pani sumieniem czy chęcią zarobienia dużych pieniędzy, odpowiedz pozostawiam Pani i innym do ocenienia.

(2015-01-05 08:34:58)