XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W czwartek 6 listopada odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W ostatnim posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych. Obrady rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego.

W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował m.in. o podpisaniu umowy z Powiatem Iławskim na remont drogi powiatowej na odcinku Targowisko Dolne – Rakowice, na którą gmina udzieliła dotacji celowej w wysokości 140 tys. zł; o umowie z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w ramach PROW 2001-2013 budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Byszwałd – etap II oraz zakończonych pracach termomodernizacyjnych świetlic wiejskich.

Informacje z działalności Wójta między sesjami całość >>>> posluchaj

Uczestnicy sesji zapoznali się także ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej

Radni podjęli kilka uchwał, m.in. w sprawach: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa”,Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady i Rady na 2015 rok,

W sprawozdaniu z działalności organów Gminy za okres kadencji wójt w kilku słowach podsumował cztery lata wspólnej pracy na rzecz mieszkańców gminy Lubawa, stwierdzając że mijający czas to przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę i Kapitał Ludzki. 

Tylko w tym roku gmina oddała inwestycje za kwotę ok. 10 mln zł. Największym zrealizowanym zadaniem była budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice.

Zakończono także I etap budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Byszwałd. Etap II, na który została już podpisana umowa na dofinansowanie z Zarządem Województwa zakończy się w maju przyszłego roku. W 2015 roku również rozpoczną się prace nad skanalizowaniem Rożentala.

Na budowę kanalizacji do tej pory przeznaczono ok. 8 mln zł z czego 50% środków to dofinansowanie unijne w ramach PROW.

Znaczącą część wydatków inwestycyjnych stanowiły przedsięwzięcia związane z budową, modernizacją i naprawą dróg i chodników. W ramach poprawy komunikacji i bezpieczeństwa zmodernizowano 25 km dróg na terenie gminy, ok. 10 km dróg wojewódzkich.

Inwestycje nie ominęły także placówek oświatowych, na które przeznaczono 3 mln zł, ośrodków zdrowia czy infrastruktury sportowej. W modernizację boisk i budowę obiektów sportowych zainwestowano ponad 2 mln zł.

Zakończył się proces modernizacji i termomodernizacji świetlic na terenie gminy Lubawa. Dokończona została także modernizacja OSP, na którą łącznie wydatkowano prawie 2 mln 800 tys. zł. Przeprowadzone zostały remonty i rozbudowy strażnic, wymieniono samochody, jednostki doposażono w sprzęt, ochotnicy brali udział w licznych szkoleniach.

Przez ostatnie 4 lata zrealizowane zostały także projekty w ramach środków pochodzących z Kapitału Ludzkiego o wartości 1 mln 300 tys. zł. Przez minione 4 lata na różnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne w sumie pozyskano 10 mln zł.

Wójt w swoim wystąpieniu zaznaczył, że mijająca kadencja była czasem dynamicznego rozwoju gminy. W tym okresie powstało kilkaset nowych miejsc pracy, rozbudowane zostały zakłady a wskaźnik bezrobocia wynosi ok. 5%. Gmina Lubawa zawsze była gminą rolniczą, jednak obecnie jednocześnie rozwija się także przemysł. W najbliższych miesiącach zostanie przygotowany przetarg na sprzedaż 9 hektarów ziemi w Sampławie pod działalność gospodarczą.

Podkreślił także, że realizacja zadań odbyła się bez zadłużania gminy przy jednoczesnym korzystaniu z funduszy unijnych a Gmina jest przygotowana do dalszego korzystania z dofinansowań w okresie nowego programowania środków unijnych na lata 2014-2010.

Na koniec wójt podziękował radnym, sołtysom, dyrektorom szkół i jednostek organizacyjnych, stowarzyszeniom oraz mieszkańcom za dobrą współpracę – praca z wami to wielka przyjemność a dzięki dobrej atmosferze nie traciliśmy czasu na zbędne dyskusje- powiedział.

Miłym akcentem na zakończenie sesji było wręczenie radnym podziękowań za pracę w organach samorządu gminnego oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie. (mz)

Całość  wystąpienia  Wójta podczas sesji poniżej