XXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

W środę 19 grudnia 2012 roku w sali sesyjnej, odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, na której uchwalony został budżet Lubawy na 2013 rok. Jak zwykle na początku sesji burmistrz Maciej Radtke przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami, w którym poinformował zebranych m.in. o rozstrzygniętych przetargach.  

Jednym z najważniejszych zamówień publicznych o tej porze roku jest zadanie p.n. Zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów i parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubawa. W dniu 02.11.2012r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jako jedyna złożyła Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o. o. Wielkość kwoty jaką miasto zapłaci za odśnieżanie będzie zależeć od rzeczywistej pracy wykonanej przez wykonawcę. 

Po sprawozdaniu burmistrza, jego zastępca Stanisław Kieruzel omówił porozumienie zawarte z przedstawicielami Swedwoodu w sprawie budowy drogi gminnej. W zamian za przejęcie części ul. Borek, Swedwood zobowiązał się sfinansować budowę nowej drogi będącej przedłużeniem ulicy Unii Europejskiej. O tej sprawie informowaliśmy już tutaj.

W porządku obrad znalazły się m. in. uchwały w sprawach:

- wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,

- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2012-2020,

- zmian w budżecie miasta Lubawa na 2012 rok,

- ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (OSiR) na 2013 rok,

- ustalenia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Lubawa,

- przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lubawa na 2013 rok,

- przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2013 rok,

- określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości z terenu miasta Lubawa,

- wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa,

- zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2013,

- zatwierdzenia planu pracy Rady na rok 2013

Radni uchwalili budżet Lubawy na 2013 rok bez żadnej dyskusji, nie zadawali burmistrzowi żadnych pytań.

Dochody budżetu miasta wyniosą 34.471.391 zł, a wydatki 36.020.946 zł. Deficyt w wysokości 1.549.555 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 1.350.000 zł oraz środkami z nadwyżki wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 199.555 zł.

Lubawa rozpocznie nowy rok budżetowy z długiem w wysokości niespełna 13 mln. zł. Po zatwierdzeniu budżetu, burmistrz zabrał głos nazywając budżet "kompromisem" i podziękował za jednomyślność przy jego uchwaleniu.

(elubawa) 

Komentarze

Pionek
burmistrz zabrał głos nazywając budżet "kompromisem" i podziękował za jednomyślność przy jego uchwaleniu.

Czyli do tych którzy byli z burmistrzem doszli ci którzy byli przeciw, znakiem tego sielanka
(2012-12-22 13:55:03)
Oko
13 baniek długu, ja pie****e!
Dużo zdrowia życzę:)
(2012-12-22 09:21:15)