V Sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:
23 marca 2011 roku o godz. 9:00  w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbędzie się V sesja Rady Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa za rok 2010” uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXII/254/2009 z dnia 02 grudnia 2009r.
6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa za 2010 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/255/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 02 grudnia 2009r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia stanowiska wobec działań zmierzających do likwidacji Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Iławie,
b) zmieniająca uchwałę Nr XII/78/2007 Rady Miasta Lubawa z dnia 26 września 2007r. w sprawie stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru, zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
c) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubawa a Gminą Lubawa dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Lubawa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lubawie funkcjonujący na terenie Miasta Lubawa,
d) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lubawa Nr XIII/94/2007 z dnia 30 października 2007r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za nieruchomości i lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubawa,
e) ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubawa przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych,
f) sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w Lubawie przy ul. Toruńskiej,
g) sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w Lubawie przy ul. Grunwaldzkiej,
h) zmian w budżecie miasta na 2011 rok,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2011-2020,
j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na dofinansowanie zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
k) udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiej Komendzie Policji w Olsztynie na dofinansowanie zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
l) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji statutowej,
ł) powołania Rady Społecznej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie,
m) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Lubawa,
n) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Lubawa,
o) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lubawa,
p) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lubawa.

8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Komentarze

Kibic
Lubawski stadion przed EURO

www.sport.pl/euro2012
(2011-03-27 17:12:20)