Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 07 - 14.03.2011 r.

Opublikowano:

KOMISJE RADY GMINY

W poniedziałek, 7 marca o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematem posiedzenia będzie: zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy oraz sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W czwartek, 10 marca o godz. 10:00 odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
   2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
   3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
   4. Wolne wnioski i interpelacje.
   5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej – opinia Komisji.
   6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2011 – 2020,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
d) ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubawa,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady gminy Lubawa,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy,
g) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

   1. Rozpatrzenie Oświadczenia wyrażającego stanowisko w sprawie zamiaru likwidacji Sądu Pracy w Iławie.
   2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
   3. Zakończenie obrad.

PRZEBUDOWA DROGI W TARGOWISKU

Wpłynęło 10 ofert na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko”. Wybrana została oferta firmy SKANSKA S.A. z Warszawy. Zadanie zostało podzielone na 2 części.

Część Nr 1
Przebudowa drogi gminnej w m. Targowisko – za kwotę 1 mln. 289 tys. 189, 13 zł
W zakres realizacji zamówienia m.in. wchodzą:

- roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne;
- roboty związane z odwodnieniem, wykopami, montażu urządzeń sanitarnych;
- roboty związane z wykonaniem jezdni;
- roboty związane z poszerzeniem jezdni;
- roboty związane z wykonaniem zjazdów indywidualnych;
- roboty związane z ułożeniem chodników;
- roboty związane z wykonaniem zatoki autobusowej;

Na to zadanie Gmina otrzyma 50 proc. dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg (tzw. „schetynówek”).
Część Nr 2
Przebudowa mostu – droga w m. Targowisko – za kwotę 109 tys. 303,40 zł
W zakres realizacji zamówienia wchodzą m.in.:
- roboty rozbiórkowe;
- roboty związane z wykonaniem części przelotowej polegające między innymi na ułożeniu części przelotowej przepustu;         
- roboty związane z wykonaniem nawierzchni;         
- roboty związane z wykonaniem nasypów;         
- roboty związane z regulacją ruchu;

Umowa zostanie podpisana w najbliższych dniach. Termin realizacji inwestycji do 15 lipca 2011 r.

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP

Dobiegają końca Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Lubawa. Ostatnie zebrania odbędą się w piątek, 11 marca w OSP Szczepankowo i w OSP Omule oraz18 marca w OSP Rumienica, OSP Gutowo i OSP Kazanice.

REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA

We wtorek, 8 marca o godz. 12:00 w Hotelu Warmińskim w Olsztynieodbędzie się Regionalna Konferencja Rolna zatytułowana: „Przyszłość polskiej wsi – zagrożenia i nadzieje”.

WYBORY WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza funkcjonuje za pomocą powołanych, podczas pośrednich i dwustopniowych wyborów, organów Izby: Rad Powiatowych (jest ich 19 w województwie), Walnego Zgromadzenia, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Kadencja organów jest czteroletnia. Z dniem 3 lutego 2011 roku upływa III kadencja organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Kolejne wybory zostały wyznaczone na niedzielę, 3 kwietnia. Wybory do Izby Rolniczej w województwie warmińsko-mazurskim zostaną przeprowadzone przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą. Przewiduje się, że w każdej gminie będzie jeden punk wyborczy. Ostateczną decyzję o podziale okręgu wyborczego na obwody do głosowania lub uznania okręgu za jeden obwód podejmą okręgowe komisje wyborcze, które powołane zostaną przez Komisję Wojewódzka w każdej gminie do dnia 7 marca 2011 roku.

WALNE ZEBRANIE

W środę, 16 marca o godz. 11:00 w Brodnicyodbędzie się XVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

APEL WÓJTA GMINY LUBAWA I KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI

W związku z ostatnim tragicznym wydarzeniem zagryzienia dziecka przez psy, Urząd Gminy Lubawa wspólnie z Komisariatem Policji w Lubawie, zwraca się z apelem do właścicieli psów o wykazanie troski i dołożenie wszelkich starań, aby psy nie pozostawały bez opieki. Psa wyposaża się w obrożę, prowadzi na smyczy a zwolnienie ze smyczy może mieć miejsce tylko wówczas, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w tym psy są zobowiązane, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności. Ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. Prosi się o podejście do problemu ze zrozumieniem i poczuciem obowiązku.

Komentarze

Mieszkanka gminy
Uważam, że wójt powinien wydać zarządzenie, a nie apel do właścicieli psów. Dosyć już wałęsających się i srających psów. Człowiek w wolnym kraju nie może swobodnie poruszać się w swojej miejscowości, bo "dolatują" psy, a właściciel widząc to odpowiada; "on nie ugryzie".

Dosyć już tego. Natomiast sołtysów wsi zobowiązać do szczególnej troski i reakcji na wałęsające się psy. Przecież dzieci nie mogą nawet spokojnie dojśc do szkoły, a nie tylko, dorośli też się boją, osobiście bardzo boję się.

Karać mandatami,ale i je egzekwować, może wtedy właściciele bardziej zastanowią się nad swoim pupilem.
(2011-03-09 09:26:12)