Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie

Opublikowano:

Zarządzenie Nr D.020.25.2020  Dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie z dnia 13 września 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół w Lubawie ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, zarządzam, co następuje:

§1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół w Lubawie w trybie stacjonarnym w okresie od dnia 14 do dnia 19 września 2020 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów Zespołu Szkół w Lubawie.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt. 1, zadania Zespołu Szkół w  Lubawie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493).

3. Zajęcia w trybie zdalnym, o których mowa w pkt.2, prowadzone są z zachowaniem wprowadzonych w Zespole  Szkół w Lubawie procedur z wykorzystaniem e-dziennika i  wskazanych aplikacji. W przypadku trudności w prowadzeniu zajęć za pomocą aplikacji Teams  dopuszcza się możliwość korzystania z e-dziennika oraz innych aplikacji umożliwiających kształcenie na odległość i realizację materiału.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkół w Lubawie, e-dzienniku oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół w Lubawie. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Anna Empel 
Dyrektor Zespołu Szkół w Lubawie