Informacja dla organizacji pozarządowych. Można składać propozycje do projektu współpracy na 2021 rok

Opublikowano:

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” oraz budżetu powiatu na 2021 r. zapraszam do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO (organizacjami pozarządowymi), które mogłyby być zawarte w Programie na 2021 r.

Informuję o możliwości składania propozycji zadań publicznych, które będą realizowane w ramach otwartego konkursu ofert oraz inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje powinny zawierać:
rodzaj i nazwę zadania publicznego,
opis zadania wraz z określeniem celu, zakresu rzeczowego, zakładanych rezultatów, jak również adresatów zadania,
sugerowany termin realizacji zadania,
kalkulację kosztów z podziałem na planowane źródła finansowania.

 
Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie (I piętro, pokój 115) lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Iławie tj.: ul. Gen Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława lub wrzucić do urny wystawionej w przedsionku siedziby urzędu oznaczonej Wydziałem Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa do 25.08.2020 r.

Spośród zgłoszonych propozycji Zarząd Powiatu Iławskiego wybierze te, które będą priorytetowe z punktu widzenia realizacji zadań powiatu i przedłoży do zatwierdzenia Radzie Powiatu Iławskiego. Na realizację wybranych zadań Powiat Iławski zabezpieczy środki w budżecie powiatu na  2021 r.

Zachęcamy do składania propozycji.
Informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
(Agnieszka Zabłotna – pok. 116, tel. 89/649 07 36)
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa
(Natalia Mikczyńska – pok. 112, tel. 89/649 08 38).

Z up. STAROSTY
/-/ Marek Polański
 WICESTAROSTA 

źrodło: powiat-ilawski.pl