POMIMO PANDEMII STARAMY SIĘ FUNKCJONOWAĆ NORMALNIE

Opublikowano:

Od wykrycia pierwszego w kraju przypadku koronawirusa minęły niemal dwa miesiące. W tym czasie rząd wprowadził szereg obostrzeń, obowiązują również szczególne ustawowe rozwiązania związane z COVID-19. Dotyczą one także postępowań administracyjnych prowadzonych przez organy samorządu terytorialnego, w tym starostę.

Na mocy przepisu art. 15zzs ust. 1 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Czynności dokonane przez organ w tym okresie są jednak skuteczne.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, podobnie jak i pozostałych wydziałach Starostwa Powiatowego w Iławie, wprowadzony system pracy zdalnej pozwala zachować ciągłość realizowanych zadań. Wnioski są procedowane mimo obowiązującego okresu stanu epidemii, zaś wszelkie czynności oraz sporządzane dokumenty zostały dostosowane do obecnej sytuacji i związanych z nią wytycznych oraz przepisów prawa.

W czasie epidemii COVID-19 nie jest na przykład możliwe bezpośrednie zapoznanie się przez strony ze wszystkimi dokumentami w prowadzonej przez organ sprawie, czego wymaga Kodeks Postępowania Administracyjnego. Niemniej jednak strony postępowania mogą uzyskać informacje na temat zgromadzonych w postępowaniu dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, mogą uzupełnić materiał dowodowy oraz składać ewentualne dodatkowe pisemne wyjaśnienia i dokumenty poprzez kontakt e-mailowy z pracownikiem, korespondencyjnie pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeżeli pomimo braku możliwości bezpośredniego zapoznania się z dowodami i materiałami, strony oczekują od organu wydania rozstrzygnięcia, decyzja w danej sprawie może zostać wydana. Niezbędne jest w tym przypadku zgodne oświadczenie o jej wydanie złożone przez wszystkie strony. Należy jednak pamiętać, że wydawane obecnie decyzje staną się ostateczne dopiero po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wtedy bowiem zgodnie z ww. ustawą rozpoczną bieg terminy do złożenia odwołania i zrzeczenia się prawa do złożenia odwołania.

Wprowadzenie stanu epidemii nie spowodowało znaczącego zmniejszenia ilości wniosków, które do nas wpływają, dlatego robimy wszystko aby sprawy były na bieżąco rozpatrywane. Nowa sytuacja spowodowana zagrożeniem wirusowym wymusza wiele nowych rozwiązań w naszym życiu, w tym także w administracji. W najbliższych tygodniach powinniśmy spodziewać się zmian w prawie, które mogą znacząco przyspieszyć proces cyfryzacji w polskich urzędach.

Mateusz Szauer
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie