Organizacje Pozarządowe Powiatu Iławskiego mogą składać propozycje współpracy i wnioski o dotacje

Opublikowano:

Przypominamy, że w  związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” oraz budżetu powiatu na 2020 r.:

Powiat Iławski zaprasza do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO (ang. non-government organization)  Organizacjami Pozarządowymi, które mogłyby być zawarte w Programie na 2020 r.

Propozycje dotyczące pozafinansowej współpracy należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie do 03.09.2019 r.  (I piętro, pokój 115).

Powiat informuje również o  możliwości składania propozycji zadań publicznych, które będą realizowane w ramach otwartego konkursu ofert oraz inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje te powinny zawierać:


rodzaj i nazwę zadania publicznego,
opis zadania wraz z określeniem celu, zakresu rzeczowego, zakładanych rezultatów, jak również adresatów zadania,
sugerowany termin realizacji zadania,
kalkulację kosztów z podziałem na planowane źródła finansowania.


Propozycje dotyczące zadań publicznych należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie do 10.09.2019 r. (I piętro, pokój 115).

Spośród zgłoszonych propozycji Zarząd Powiatu Iławskiego wybierze te, które będą priorytetowe z punktu widzenia realizacji zadań powiatu i przedłoży do zatwierdzenia Radzie Powiatu Iławskiego. Na realizację wybranych zadań Powiat Iławski zabezpieczy środki w budżecie powiatu na 2020 r.

WAŻNE!

Zachęcamy do składania propozycji.
Informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
(Agnieszka Zabłotna – pok. 116, tel. 89/649 07 36)
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa
(Natalia Mikczyńska – pok. 112, tel. 89/649 08 38).

Informacja skierowana jest do wszystkich Organizacji Pozarządowych działających w Powiecie Iławskim.
źródło :powiat-ilawski.pl

Fotografia z 15 maja 2019 r., kiedy to w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie, odbyła się Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego