VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W piątek 28 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach oprócz radnych uczestniczyli sportowcy, trenerzy i działacze sportowi, którzy za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 roku zostali wyróżnieni nagrodą Wójta Gminy Lubawa. Nagroda ta przyznawana jest jeden raz w roku. Wnioski opiniuje specjalnie powołana Kapituła,które  wójt przyznaje.W tym roku wpłynęły 22 wnioski.

Nagrodę  otrzymało 15 osób: Michał Kornacki,Natalia Mieczkowska, Lena Kopistecka, Jakub Borkowski, Daniel Żuchowski, Daria Siemińska, Bartosz Jaroszewski, Paweł Fafiński, Sebastian Grubalski, Paulina Fafińska, Emilia Fafińska, Sebastian Jakubowski, Benedykt Czarnecki, Marek Tykarski, Leszek Kołodziejski. Wysokość nagród wyniosła od 1.000 do 1.400zł.

Podczas sesji wyróżnieni sportowcy, trenerzy i działacze odebrali z rąk wójta Tomasz Ewertowskiego oraz przewodniczącego Rady Gminy Jana Laskowskiego pamiątkowe dyplomy i gratulacje.  

W piątkowej sesji uczestniczyło 14  radnych, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2018 r. Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 99,7% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące w 96,9% planu po zmianach.
Wydatki budżetowe wykonano w 96,7% planu wydatków po zmianach z tego
wydatki bieżące w 84,5%.Po udzieleniu wotum zaufania i absolutorium, podziękowaniach od radnych głos zabrał wójt Tomasz Ewertowski, który w kilku słowach podziękował za wspólną pracę:

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Radzie za udzielone absolutorium. Dziękuję za współpracę pracownikom i współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa, radnym, sołtysom i radom sołeckim, dyrektorom szkół, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Ludowym Zespołom Sportowym, Kołom Gospodyń Wiejskich, seniorom oraz całej
społeczności
– dodał.

Wójt w kilku słowach podsumował miniony rok budżetowy i ogólną sytuację gminy. Podkreślił, że stan gminy i finansów jest dobry i w roku bieżącym planuje się realizację inwestycji za ponad 12 mln. zł.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025, zmiany uchwały budżetowej, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu, wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze krajowej nr 15, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na zakończenie sesji nastąpiło uroczyste pożegnanie sekretarza Gminy dr Henryka Bacha. Szersza relacja wkrótce.

(mz)